$left
$middle

CTC-enkäten

*Scroll down for English*

Att skapa goda uppväxtvillkor för våra barn och unga i Malmö är ett viktigt arbete. Malmö stad arbetar långsiktigt med ett vetenskapligt grundat system, CTC (Communities That Care). Som en del i detta arbete kommer samtliga elever i grundskolans årskurs 6, 7, 8 och 9 samt gymnasieskolan årskurs 1 och 2 i Malmö att besvara CTC 2023-enkäten.

Bakgrund

Utgångspunkten är att det finns risk- och skyddsfaktorer i samhället som påverkar
barn och ungas uppväxtvillkor, att alla områden har sin specifika sammansättning
av faktorer. Dessa risk- och skyddsfaktorer är mätbara och de mäts genom CTC-enkäten, därför är den så viktig.

Lokalområdets olika aktörer arbetar tillsammans med analys av statistik från denna enkät. För att undanröja höga riskfaktorer och stärka svaga skyddsfaktorer väljs olika insatser för de olika områdena beroende på varje områdes specifika behov.

CTC-enkäten 2023

Under perioden 2 – 27 oktober 2023 kommer samtliga elever i grundskolans årskurs 6, 7, 8 och 9 samt gymnasieskolan årskurs 1 och 2 i Malmö att besvara CTC 2023-enkäten. Alltså, elever i årskurs 1 och 2 här på Malmö Borgarskola omfattas av detta.

Undersökningen genomförs i skolan under en lektionstimme med digital enkät som besvaras helt anonymt och eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande.

Inga enskilda elever kommer att kunna identifieras i det insamlade materialet. Nationella regelverk gällande informationssäkerhet följs.

Deltagandet i undersökningen är frivilligt, men ju fler elever som deltar desto större tillförlitlighet får Malmö stad gällande resultaten kring de risk- och skyddsfaktorer som påverkar barn och ungdomar i Malmö. Du som är vårdnadshavare har rätt att tacka nej till barnets deltagande.

Huvudman för undersökningen är Malmö stad som ansvarar för enkätens innehåll och återföring av resultaten.

Läs mer om Malmö stads arbete med CTC.

CTC Survey 2023

It's important to create good developmental conditions in Malmö for our children and young people. To help achieve this, the City of Malmö is working long-term with a science-based prevention system called CTC (Communities That Care). A part in this is that all students in primary / lower secondary school grades 6, 7, 8 and 9, and year 1 and 2 upper secondary students in Malmö will be asked to complete the CTC 2023 Survey.

Background

The premise is that there are risk and protective factors in society that affect children and young people’s developmental conditions, and that all communities have a unique composition of factors. These risk and protective factors are measurable, and they are measured by the CTC survey, which is why it is so
important.

Different organisations in the community work together to analyse statistics from this survey. To eliminate high risk factors and strengthen weak protective factors,
different forms of intervention are selected for the different communities depending on the specific needs of each community.

The 2023 Survey

During the period 2-27 October 2023, all students in primary / lower secondary school grades 6, 7, 8 and 9, and year 1 and 2 upper secondary students in Malmö will be completing the CTC 2023 Survey. i.e. This will apply to students in Years 1 and 2 here at Malmö Borgarskola.

The survey is conducted at school during school hours and answered digitally and
completely anonymously, and a student may withdraw their participation at any time.

It is not possible to identify individual students in the material collected. National information security regulations are followed.

Participation in the survey is voluntary, but the results obtained by the City of Malmö concerning risk and protective factors affecting children and young people will be more reliable the greater the number of participating students. As a parent / legal guardian, you have the right to refuse your child’s participation.

The administrator of the survey is the City of Malmö, which is responsible for the content of the survey and conveying the results which it provides.

Read more (in Swedish) about the City of Malmö's work with CTC.

sv