Sista utbildningarna släppta!

Nu har HÅPP släppt sina två sista utbildningar! I utbildningarna har vi i HÅPP arbetat med att skapa förutsättningar för omsättning av den nya kunskapen. Målet är att alla utbildningsinsatser ska skapa skillnad i det vardagliga arbetet.

Mänskliga rättigheter ur ett LSS-perspektiv

En utbildning som riktar sig till dig som arbetar i någon av Malmö stads LSS-bostäder. Syftet med utbildningen är att ge en inblick i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och hur den påverkar vårt arbete.

Medveten inkludering, medarbetarspåret

Detta är en utbildning som hjälper oss att förstå hur normer, värderingar och förväntningar påverkar våra handlingar och tankar. Syftet med utbildningen är att skapa goda förutsättningar för inkludering på våra arbetsplatser.

Romska livsvillkor

Romska livsvillkor är en utbildning som syftar till att bidra till en ökad och fördjupad kunskap gällande romska livsvillkor och nationell minoritetslagstiftning. Utbildningen är framtagen genom ett samarbete mellan HÅPP (Hållbar plattform för kompetensutveckling) och RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter).

Hur och varför vi arbetar tydliggörande

I den här grundutbildningen får du en introduktion i tydliggörande pedagogik. Som deltagare får du en förståelse för varför vi bör arbeta tydliggörande. Du får även praktiska verktyg för att kunna börja arbeta med visuella hjälpmedel.

Stöd till anhöriga – en grundutbildning

I utbildningen får du som deltagare lära dig mer om anhörigperspektivet. Utbildningen tar bland annat upp sekretess och menprövning. Du får även konkreta förslag på hur du kan skapa bästa möjliga samarbetsklimat med de anhöriga du möter i verksamheterna.

Hur och varför vi arbetar lågaffektivt

I denna introduktionsutbildning förmedlas varför lågaffektivt bemötande är viktigt. Det ges exempel på hur lågaffektivt bemötande kan se ut både i praktiken och i teorin.

God man och förvaltare

Detta är en introduktionsutbildning som förmedlar vad godmanskap och förvaltarskap är och vad som ingår i dessa uppdrag.

Tillgänglig lärmiljö

Utbildningen Tillgänglig lärmiljö riktar sig till chefer, samt stöd- och omsorgspedagoger. I utbildningen tas upp hur vi kan förmedla information kring vårt arbete på ett effektivt, inkluderande och hållbart sätt.

Om HÅPP

HÅPP är ett projekt som erbjuder kompetensutvecklande utbildningar till medarbetare i funktionsstödsförvaltningen. Det är ett projekt vars syfte är att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö där alla får det stöd de behöver i sitt lärande. Målet med HÅPP är att skapa en hållbar utbildningsplattform för kompetensutveckling. Projektet inleddes i slutet av mars 2019 och pågår i två år.

Centralt i HÅPP:s arbete är att medarbetare ska kunna erbjudas stöd för kompetensutveckling och lärande i det dagliga arbetet, något som projektet kallar arbetsplatsnära stöd. Under våren och sommaren 2019 har därför medarbetare och chefers kompetenser kartlagts och underlaget sammanställts. Sammanställningarna ger en bild av vilka kompetensinsatser som behöver genomföras.

Ett annat grundläggande perspektiv som genomsyrar projektet är tillgänglighetsanpassning. Utbildningar och kompetensutveckling ska kunna möta alla våra medarbetares olika förutsättningar, behov och lärstilar.

Normmedvetenhet är grunden för att kunna jobba med en inkluderande kompetensutveckling. Resultatet från HÅPP ska ligga till grund för ett långsiktigt och aktivt arbete med värderings- och bemötandefrågor.

HÅPP är ett projekt som drivs av funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad och finansieras av Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet).

Kontakt

annakarin.odhner@malmo.se


Logga för ESF-projektet