Nya utbildningar släppta

Analys och planeringsfasen är över och vi i HÅPP har påbörjat arbetet med att producera och genomföra de utbildningar som tas fram inom projektet. HÅPP har nu släppt fem utbildningar som kommer genomföras och utvärderas av medarbetare under de kommande veckorna.

Utbildningarna testas just nu inom projektverksamheterna och anpassas utifrån behov som identifierats hos deltagarna. Dessa utbildningar är alltså för närvarande inte tillgängliga för alla, utan det är medarbetare och chefer i enhet 4 och 5 i LSS-bostäder som deltar.

Hur och varför vi arbetar tydliggörande

I den här grundutbildningen får du en introduktion i tydliggörande pedagogik. Som deltagare får du en förståelse för varför vi bör arbeta tydliggörande. Du får även praktiska verktyg för att kunna börja arbeta med visuella hjälpmedel.

Stöd till anhöriga – en grundutbildning

I utbildningen får du som deltagare lära dig mer om anhörigperspektivet. Utbildningen tar bland annat upp sekretess och menprövning. Du får även konkreta förslag på hur du kan skapa bästa möjliga samarbetsklimat med de anhöriga du möter i verksamheterna.

Hur och varför vi arbetar lågaffektivt

I denna introduktionsutbildning förmedlas varför lågaffektivt bemötande är viktigt. Det ges exempel på hur lågaffektivt bemötande kan se ut både i praktiken och i teorin.

God man och förvaltare

Detta är en introduktionsutbildning som förmedlar vad godmanskap och förvaltarskap är och vad som ingår i dessa uppdrag.

Tillgänglig lärmiljö

Utbildningen Tillgänglig lärmiljö riktar sig till chefer, samt stöd- och omsorgspedagoger. I utbildningen tas upp hur vi kan förmedla information kring vårt arbete på ett effektivt, inkluderande och hållbart sätt.

Om HÅPP

HÅPP är ett projekt som erbjuder kompetensutvecklande utbildningar till medarbetare i funktionsstödsförvaltningen. Det är ett projekt vars syfte är att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö där alla får det stöd de behöver i sitt lärande. Målet med HÅPP är att skapa en hållbar utbildningsplattform för kompetensutveckling. Projektet inleddes i slutet av mars 2019 och pågår i två år.

Centralt i HÅPP:s arbete är att medarbetare ska kunna erbjudas stöd för kompetensutveckling och lärande i det dagliga arbetet, något som projektet kallar arbetsplatsnära stöd. Under våren och sommaren 2019 har därför medarbetare och chefers kompetenser kartlagts och underlaget sammanställts. Sammanställningarna ger en bild av vilka kompetensinsatser som behöver genomföras.

Ett annat grundläggande perspektiv som genomsyrar projektet är tillgänglighetsanpassning. Utbildningar och kompetensutveckling ska kunna möta alla våra medarbetares olika förutsättningar, behov och lärstilar.

Normmedvetenhet är grunden för att kunna jobba med en inkluderande kompetensutveckling. Resultatet från HÅPP ska ligga till grund för ett långsiktigt och aktivt arbete med värderings- och bemötandefrågor.

HÅPP är ett projekt som drivs av funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad och finansieras av Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet).

Kontakt

annakarin.odhner@malmo.se


Logga för ESF-projektet