HÅPP: hållbar plattform för kompetensutveckling

HÅPP har gått i mål!

Projektet med HÅPP (hållbar plattform för kompetensutveckling) pågick år 2019-2021. I maj 2021 avslutades projektet. Det innebär att samtliga planerade utbildningarna inom HÅPP finns tillgängliga för medarbetarna. I utbildningarna har HÅPP arbetat med att skapa förutsättningar för omsättning av den nya kunskapen. Målet har varit att alla utbildningsinsatser ska skapa skillnad i det vardagliga arbetet.

Mer om de olika utbildningarna inom HÅPP

Här presenterar vi utbildningarna i korthet.

Mänskliga rättigheter ur ett LSS-perspektiv

En utbildning som riktar sig till dig som arbetar i någon av Malmö stads LSS-bostäder. Syftet med utbildningen är att ge en inblick i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och hur den påverkar vårt arbete.

Medveten inkludering, medarbetarspåret

Detta är en utbildning som hjälper oss att förstå hur normer, värderingar och förväntningar påverkar våra handlingar och tankar. Syftet med utbildningen är att skapa goda förutsättningar för inkludering på våra arbetsplatser.

Romska livsvillkor

Romska livsvillkor är en utbildning som syftar till att bidra till en ökad och fördjupad kunskap gällande romska livsvillkor och nationell minoritetslagstiftning. Utbildningen är framtagen genom ett samarbete mellan HÅPP (hållbar plattform för kompetensutveckling) och RIKC (romskt informations- och kunskapscenter).

Hur och varför vi arbetar tydliggörande

I den här grundutbildningen får du en introduktion i tydliggörande pedagogik. Som deltagare får du en förståelse för varför vi bör arbeta tydliggörande. Du får även praktiska verktyg för att kunna börja arbeta med visuella hjälpmedel.

Stöd till anhöriga – en grundutbildning

I utbildningen får du som deltagare lära dig mer om anhörigperspektivet. Utbildningen tar bland annat upp sekretess och menprövning. Du får även konkreta förslag på hur du kan skapa bästa möjliga samarbetsklimat med de anhöriga du möter i verksamheterna.

Hur och varför vi arbetar lågaffektivt

I denna introduktionsutbildning förmedlas varför lågaffektivt bemötande är viktigt. Det ges exempel på hur lågaffektivt bemötande kan se ut både i praktiken och i teorin.

God man och förvaltare

Detta är en introduktionsutbildning som förmedlar vad godmanskap och förvaltarskap är och vad som ingår i dessa uppdrag.

Tillgänglig lärmiljö

Utbildningen tillgänglig lärmiljö riktar sig till chefer, samt stöd- och omsorgspedagoger. I utbildningen tas upp hur vi kan förmedla information kring vårt arbete på ett effektivt, inkluderande och hållbart sätt.

Ta gärna del av dokumentet Verktygslåda för en tillgänglig lärmiljö (webbtillgänglighetsanpassad PDF) Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB) som är tänkt att fungera som ett stöd vid anpassningar av lärmiljön på arbetsplatsen. Den är utformad som en lista med olika verktyg och metoder för att skapa en tillgänglig lärmiljö på arbetsplatsen.

Fakta om HÅPP

HÅPP har varit ett projekt som erbjudit kompetensutvecklande utbildningar till medarbetare i funktionsstödsförvaltningen. Projektets syfte var att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö där alla får det stöd de behöver i sitt lärande. Målet var att skapa en hållbar utbildningsplattform för kompetensutveckling. Projektet inleddes i slutet av mars 2019 och pågick i två år.

Centralt i HÅPP:s arbete har varit att medarbetare skulle kunna erbjudas stöd för kompetensutveckling och lärande i det dagliga arbetet, något som projektet har kallat arbetsplatsnära stöd. Under våren och sommaren 2019 har därför medarbetare och chefers kompetenser kartlagts och underlaget sammanställts. Sammanställningarna gav en bild av vilka kompetensinsatser som behövde genomföras.

Ett annat grundläggande perspektiv som genomsyrade projektet var tillgänglighetsanpassning. Utbildningar och kompetensutveckling ska kunna möta alla våra medarbetares olika förutsättningar, behov och lärstilar.

Normmedvetenhet är grunden för att kunna jobba med en inkluderande kompetensutveckling. Resultatet från HÅPP ska därför ligga till grund för ett långsiktigt och aktivt arbete med värderings- och bemötandefrågor.

HÅPP var ett projekt som drivs av funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad och finansierades av Europeiska socialfonden (svenska ESF-rådet).

Mer om projektet hittar du i foldern HÅPP 2019−2021 (webbtillgänglighetsanpassad PDF) Pdf, 3.1 MB. (Pdf, 3.1 MB). Här kan du också läsa om HÅPP-modellen, en utbildningsmodell som bygger på omsättning i nya beteenden. HÅPP-modellen visar de delar som behöver finnas på plats för att få till ett bra lärande i vardagen.

Projektets resultat presenteras i funktionsstödsförvaltningens slutrapport för projektet HÅPP (webbtillgänglighetsanpassad PDF) Pdf, 732.9 kB. (Pdf, 732.9 kB).

Resultatet är också sammanställt i SWECO:s rapport HÅPP Slutrapport från utvärderingen Pdf, 4.9 MB. (Pdf, 4.9 MB).

Vill du veta mer om HÅPP:s utbildningskedja och processer för omsättning av ny kunskap i verksamheten så finns Handbok – Utbildningskedjan en process för omsättning av ny kunskap i verksamheten (webbtillgänglighetsanpassad PDF) Pdf, 493.7 kB. (Pdf, 493.7 kB).

Projektet har också tagit fram Att möjliggöra och leda övningar och workshops (webbtillgänglighetsanpassad PDF) Pdf, 949.1 kB. (Pdf, 949.1 kB). Materialet är tänkt att vara ett stöd för dig som leder workshops och övningar och ska stärka medarbetarnas delaktighet i beslut och processer.

Här nedan kan du även ta del av webbtillgänglighetsanpassade videoklipp om HÅPP.

Kontakt

Anna Karin Odhner, utvecklingssekreterare, funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad

E-post: annakarin.odhner@malmo.se


Logga för ESF-projektet
sv