Ängsdalsskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Ängsdalsvägen 20
Telefonnummer: 040-36 34 50
Webbplats: http://angsdals.se/
Huvudman: Fristående
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 257
Antal elever per lärare: 13.1

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 90.8
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 71.4

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 100.0
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 256.4
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 100.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 92.6

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 6.1
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 6.7
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 8.8
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 8.5
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 6.4
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 5.8
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 8.8
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 8.4

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 7.8
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 6.8
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 9.3
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 8.0
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 9.0

Informationen uppdaterades 2018-07-19.