Al Salamah

Fakta om skolan

Besöksadress: Husievägen 17
Telefonnummer: 040–22 27 44
Webbplats: http://www.alsalamahskolan.com/
Huvudman: Fristående
Skolform: Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 366
Antal elever per lärare: 17.1

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 54.2
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 50.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 50.0
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng):
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%):
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%):

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 8.4
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 6.7
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 9.2
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 9.3
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9:
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9:
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9:
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9:

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 9.1
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 8.8
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 9.6
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 8.9
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 9.8

Informationen uppdaterades 2018-07-19.