Bergaskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Hyllie Kyrkoväg 63
Telefonnummer:
Webbplats: www.malmo.se/bergaskolan
Huvudman: Kommunal
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 913
Antal elever per lärare: 16

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 94.2
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 87.3

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 100.0
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 254.4
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 100.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 88.7

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 6.3
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 5.1
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 8.7
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 7.3
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 5.0
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 5.3
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 7.8
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 6.5

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 6.8
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 6.3
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 8.9
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 5.6
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 8.1

Informationen uppdaterades 2018-07-19.