Kastanjeskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Palmgatan 19B
Telefonnummer: 040–840 98
Webbplats: http://www.kastanjeskolan.nu/
Huvudman: Fristående
Skolform: Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 219
Antal elever per lärare: 16.9

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 89.1
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 85.7

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 100.0
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 273.4
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 100.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 89.5

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 6.8
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 6.8
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 7.4
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 6.8
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 5.0
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 5.7
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 8.3
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 5.7

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 6.1
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 6.0
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 7.4
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 5.4
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 7.8

Informationen uppdaterades 2018-07-19.