Kilowattskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Friisgatan 15 A
Telefonnummer: 073–569 70 39
Webbplats: http://kilowattskolan.se/
Huvudman: Fristående
Skolform: Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 58
Antal elever per lärare: 8.8

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 42.8
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 22.2

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%):
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 113.6
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%):
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%):

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5:
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5:
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5:
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5:
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 6.4
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 4.4
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 6.4
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 6.7

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära:
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna:
Mitt barn känner sig tryggt i skolan:
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande:
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet:

Informationen uppdaterades 2018-07-19.