Kroksbäcksskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Hyllievångsvägen 6
Telefonnummer: 040–34 65 09
Webbplats: www.malmo.se/kroksbacksskolan
Huvudman: Kommunal
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 483
Antal elever per lärare: 9.7

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 72.5
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 75.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 73.5
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 219.0
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 65.9
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 56.1

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 7.4
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 6.2
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 8.0
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 8.3
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9:
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9:
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9:
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9:

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 6.7
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 6.6
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 7.3
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 6.7
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 6.9

Informationen uppdaterades 2018-07-19.