Lindeborgsskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Orkestergatan 7
Telefonnummer: 040–34 66 27
Webbplats: www.malmo.se/lindeborgsskolan
Huvudman: Kommunal
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 653
Antal elever per lärare: 13.5

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 80.1
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 70.8

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 69.4
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 221.3
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 77.2
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 65.8

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 7.8
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 6.5
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 8.6
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 7.8
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 5.5
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 5.7
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 8.1
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 6.3

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 6.0
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 5.4
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 7.2
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 6.4
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 6.2

Informationen uppdaterades 2018-07-19.