Malmö Montessoriskola

Fakta om skolan

Besöksadress: Backåkersvägen 3
Telefonnummer: 0733-23 70 37
Webbplats: http://www.montessoriskolan.com/
Huvudman: Fristående
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 314
Antal elever per lärare: 12.4

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 67.8
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 58.3

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 100.0
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 267.0
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 100.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 96.6

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 7.1
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 7.4
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 8.7
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 8.5
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 6.4
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 6.1
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 8.9
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 8.3

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 7.8
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 8.0
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 9.3
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 7.1
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 9.1

Informationen uppdaterades 2018-07-19.