Mariaskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Stensjögatan 2
Telefonnummer: 040–685 89 71
Webbplats: http://www.mariaskolan.net/index.html
Huvudman: Fristående
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 233
Antal elever per lärare: 11.3

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 71.9
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 61.9

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 100.0
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 282.3
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 100.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 90.9

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 7.1
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 6.5
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 9.0
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 8.6
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 6.2
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 4.8
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 9.4
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 8.1

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 6.7
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 5.6
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 8.3
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 7.7
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 8.5

Informationen uppdaterades 2018-07-19.