Rörsjöskolan-Zenith

Fakta om skolan

Besöksadress: Celsiusgatan 17
Telefonnummer: 040–34 38 10
Webbplats: www.malmo.se/rorsjoskolan–zenith
Huvudman: Kommunal
Skolform: Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 5, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 5, 6, 8, 9
Antal elever: 237
Antal elever per lärare: 10.9

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 79.1
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 72.7

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 25.6
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 205.5
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 70.8
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 52.3

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5:
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5:
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5:
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5:
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9:
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9:
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9:
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9:

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 5.3
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 4.0
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 6.9
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande:
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 5.5

Informationen uppdaterades 2018-07-19.