Rosenholmsskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Ekgatan 13
Telefonnummer: 040–34 67 03
Webbplats: www.malmo.se/rosenholmsskolan
Huvudman: Kommunal
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3
Antal elever: 96
Antal elever per lärare: 17.5

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 100.0
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 100.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%):
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng):
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%):
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%):

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 5.5
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 4.5
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 8.3
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 8.0
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 6.0
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 6.3
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 9.1
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 6.8

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära:
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna:
Mitt barn känner sig tryggt i skolan:
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande:
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet:

Informationen uppdaterades 2018-07-19.