Runstyckets skola

Fakta om skolan

Besöksadress: Husie Kyrkoväg 96
Telefonnummer: 040–49 00 50
Webbplats: http://www.runstycket.nu/skola/
Huvudman: Fristående
Skolform: Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 205
Antal elever per lärare: 11.1

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 84.6
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 81.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): 100.0
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 237.6
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 100.0
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 81.8

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 6.2
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 6.3
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 8.3
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 8.7
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 6.9
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 6.0
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 9.3
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 7.0

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 7.3
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 7.2
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 9.2
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 8.7
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 8.6

Informationen uppdaterades 2018-07-19.