Skolan på Ön

Fakta om skolan

Besöksadress: Övägen 12
Telefonnummer: 040–34 71 19
Webbplats: www.malmo.se/skolanpaon
Huvudman: Kommunal
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5
Antal elever: 161
Antal elever per lärare: 14.8

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 97.3
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 91.7

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%):
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng):
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%):
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%):

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 7.7
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 6.1
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 8.9
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 8.6
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9:
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9:
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9:
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9:

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 8.1
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 6.9
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 9.4
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 8.3
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 9.5

Informationen uppdaterades 2018-07-19.