Sofielundsskolan

Fakta om skolan

Besöksadress: Bokgatan 23
Telefonnummer: 040–34 68 29
Webbplats: www.malmo.se/sofielundsskolan
Huvudman: Kommunal
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2017/2018: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 540
Antal elever per lärare: 10.7

Personal i grundskolan

Källa: Skolverket (Siris).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%): 91.8
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne (%): 86.0

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%):
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 141.5
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 47.1
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 35.3

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 8.0
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 6.4
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 7.4
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 7.3
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 6.9
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 5.9
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 8.4
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 6.8

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 7.4
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 6.5
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 7.0
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 4.9
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 7.2

Informationen uppdaterades 2018-07-19.