Sofielundsskolan

Sofielundsskolan är en nyrenoverad skola i centrala Malmö. En skola i förändring som speglar Malmös mångfald. Goda lärmiljöer och ett språkutvecklande arbetssätt ligger i fokus. Vi har ett väl utbyggt samarbete med Kulturskolans El Sistema samt två egna dramapedagoger med fokus på kulturella uttrycksformer och värdegrundsarbete. Skolans arbete grundar sig i vår vision TAGGAD – trygghet, ansvar, glädje, gemenskap, ambition och delaktighet. Vi ger alla elever möjlighet att bli ”sitt bästa jag”.

Fakta om skolan

Besöksadress: Bokgatan 23
Telefonnummer: 040-34 68 29
Webbplats: www.malmo.se/sofielundsskolan
Huvudman: Kommunal
Skolform: Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2018/2019: 0/F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2019/2020: -
Antal elever läsåret 2018/2019: 585

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster: 8,1
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%): 83.0
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%): 78,4

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): ..
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 199.8
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 58.1
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 54.8

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: 8.0
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: 6.4
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: 7.4
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: 7.3
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 6.9
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 5.9
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 8.4
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 6.8

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 7.4
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 6.5
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 7.0
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 4.9
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 7.2

Informationen uppdaterades 2018-11-22.