Publicerad 2017-12-04 12:58

Senast uppdaterad 2017-12-22 13:28

Oron fortsatt hög men förtroendet för polisen ökar

Pressträff polisens trygghetsmätning

Stefan Sintéus, polismästare i Malmö och Britt-Marie Pettersson, arbetsmarknads- och socialdirektör i Malmö stad

Polisens trygghetsmätning för 2017 visar att många Malmöbor är oroliga över att utsättas för brott, men också att fler medborgare anser att polisen bryr sig om de lokala problemen.

Oro för att bli överfallen och misshandlad i det egna området samt att röra sig ute ensam under sena kvällar – det är vad som oroar Malmöborna mest. Nedskräpning och att trafikregler inte respekteras upplevs som problem av fler Malmöbor i år än förra året.

– Resultaten från trygghetsmätningen är ett viktigt underlag för oss, både vad gäller samverkan med polisen och hur vi prioriterar konkreta insatser för trygghet i staden. Trygghet och säkerhet är högt prioriterat i Malmö och vi har många gemensamma beröringspunkter och ett välfungerande samarbete med polisen i det brottsförebyggande arbetet, säger Britt-Marie Pettersson direktör på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

– Det viktigaste instrumentet vi har om trygghet är att lyssna på vad medborgarna säger och tycker. Därefter är det vår uppgift att göra verkstad av detta inom de möjligheter som poliser har, säger Stefan Sintéus, chef för polisområde Malmö.

Svag ökning av total problembild

Den totala problemnivån är relativt lik den som framkom i trygghetsmätningen 2016, men årets mätning visar en svagt uppåtgående trend.

Den totala problembilden visar det sammantagna resultatet av samtliga områden som mäts, allt från problem med nedskräpning, skadegörelse och trafik till problem med narkotika- och alkoholpåverkade personer utomhus, ungdomsgäng som stör, personer som bråkar och slåss, och kvinnor som antastas samt upplevelse av otrygghet, oro och utsatthet för brott.

Total upplevd problemnivå. Utveckling 2007-2017. Totalt samt uppdelat på män respektive kvinnor. Källa: Polisens trygghetsmätning.

Total upplevd problemnivå. Utveckling 2007-2017. Totalt samt uppdelat på män respektive kvinnor. Källa: Polisens trygghetsmätning.

Årets mätning visar också att det är fler Malmöbor som anser att polisen bryr sig om de lokala problemen.

– Det är glädjande, vi arbetar hårt med trygghetsfrågorna. Våra kommunpolisers arbete med medborgarlöftena ger resultat och samverkan har aldrig varit bättre med till exempel hyresvärdar, säger Stefan Sintéus.

Många insatser för minskad nedskräpning och säkrare trafik

Nedskräpning och bilar som kör för fort är det som flest upplever som problem i årets mätning. Sedan förra mätningen har hastigheten vid skolor reglerats till 30 km/tim och i Malmös tätort till 40 km/tim. Olika typer av farthinder som gupp, actibump och avsmalnande körbanor, är andra insatser för att staden ska bli så trafiksäker som möjligt och för att det ska vara lätt för trafikanterna att förstå och följa trafikreglerna.

– Vi ser också att fler upplever nedskräpningen som ett problem än förra året, detta trots att vi gjort stora insatser under de senaste åren. Eftersom nedskräpning bidrar till en känsla av otrygghet, så vi gör stora insatser på renhållning. Ett sätt är att se till att det finns papperskorgar på rätt ställen. Vi vill göra det lätt för människor att göra rätt – att slänga skräpet i de någon av de 4000 papperskorgarna, säger Tobias Nilsson, avdelningschef på gatukontoret.

Hög upplevd otrygghet och oro för brott

De senaste fem åren har andelen som inte utsatts för någon typ av brott ökat successivt och både 2016 och 2017 uppger 75 procent av respondenterna att de inte utsatts för något brott de senaste 12 månaderna. Den upplevda otryggheten och oron för att utsättas för brott är dock fortsatt hög och andelen respondenter som uppger att de avstått från någon aktivitet på grund av otrygghet ökar något jämfört med 2016 års mätning.

– Det är lite klurigt att arbeta med trygghetsfrågor. Vi har till exempel arbetat riktat för att förebygga, men också upptäcka, sexuella ofredanden i samband med Malmöfestivalen. När vi då uppmärksammar brotten uppkommer automatiskt en oro eftersom statistiken därmed går upp och media gärna rapporterar om det, säger Stefan Sintéus.

Andelen som utsatts för våld ökar inte år 2017 och är betydligt lägre de senaste åren än i mätningar före 2012. Polisen i Malmö arbetar sedan flera år tillbaka aktivt mot våld i offentliga miljöer.

– Vi arbetar i centrum på så kallade mikroplatser i krog- och nattklubbsmiljön, där risken för att det uppstår bråk är större. Vi har också hjälp av övervakningskameror på exempelvis Stortorget, säger Pierre Douhan som är kommunpolis vid lokalpolisområde Norr.