Publicerad 2018-05-09 09:44

Senast uppdaterad 2018-05-09 09:46

Polisen och Malmö stad: fyra nya medborgarlöften för ökad trygghet i Malmö

Medborgarlöftena utgår från medborgarnas prioriteringar för ökad trygghet. Under 2018 ska Malmöpolisen, Malmö stad och aktörer inom förenings- och näringslivet tillsammans arbeta för ökad trygghet i Malmö inom ramen för fyra nya medborgarlöften till stadens medborgare.

–  Medborgarlöftena är en viktig del i arbetet med att skapa ett tryggt och säkert Malmö – att minska brottsligheten och att få Malmöborna att känna sig trygga. Detta gör vi tillsammans med Malmö stad, men också genom att lyssna på medborgarna, säger Andrew Roberts, chef för lokalpolisområde Malmö norr.

Polisen har primärt det brottsförebyggande uppdraget, medan det trygghetsskapande arbetet är ett bredare uppdrag som handlar om att påverka den upplevda tryggheten.

Dialogen med Malmöborna är viktig

– Utifrån den samverkansöverenskommelse Malmö stad har med polisen är dialogen med medborgarna en av de viktigaste delarna för att få underlag att genomföra samordnade brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser i staden, säger Jonas Hult, trygghets- och säkerhetschef på stadskontoret.

Medborgarlöftena utgår ifrån de specifika utmaningarna som finns i var och ett av de fyra områdena.

–  I det förebyggande arbetet har vi och polisen många gemensamma beröringspunkter och vi har ett välfungerande samarbete i det prioriterade arbetet kring trygghet och säkerhet, säger Britt-Marie Pettersson direktör på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Medborgarlöftet i Norr

I Kirseberg och Segevång är det framförallt tre områden som framträder efter analys av genomförda medborgardialoger och senaste trygghetsmätningen.

– Vi ser att det både önskas och finns behov av att vi arbetar inom områdena bostadsinbrott, narkotika och ungdomar, säger Pierre Douhan, kommunpolis Malmö Norr.

Medborgarlöftet i Norr handlar om:

Medborgarlöftet i Norr har fokus på Kirseberg och Segevång och handlar om ovan nämnda områden genom att:

 • Polisen förbinder sig att aktivt arbeta för att få igång grannsamverkan i områdena Kirseberg, Segevång, Johanneslust, Bulltofta och Håkanstorp.
 • Polisen förbinder sig att arbeta mot narkotikaproblematiken i området kring Kirseberg och Segevång.
 • Malmö stad förbinder sig att genom Fältgruppen arbeta uppsökande och trygghetsskapande i området kring Kirseberg och Segevång för att stötta ungdomar och medverka till en positiv fritid.
 • Malmö stad förbinder sig att erbjuda föräldrar deltagande i föräldrakurs förlagd i området kring Kirseberg/Segevång.

Medborgarlöftet i Innerstaden

Den senaste trygghetsmätningen som gjordes för 2017 visar en fortsatt upplevd känsla av otrygghet i Möllevångsområdet, trots att den faktiska brottsligheten på vissa utsatta platser har minskat.

Den största bidragande orsaken till att den upplevda otryggheten fortfarande är hög är den utbredda narkotikahandel som trots aktiva insatser från polisen bedrivs i området. Men också oron att utsättas för överfall eller våldsbrott i närområdet bidrar till upplevd otrygghet. Även nedskräpning, skadegörelse samt bilister som bryter mot trafikregler och kör för fort är bidragande orsaker till otryggheten.

Medborgarlöftet i Innerstaden handlar om:

Utifrån problembilden ovan har polisen och Malmö stad formulerat ett övergripande medborgarlöfte för området under 2018 enligt följande:

 • Att göra Möllevången till en trygg plats att bo, besöka och arbeta i.
 • Att Möllevången ska vara en säker plats att vistas på.
 • Att Möllevången blir ett område med mindre nedskräpning och skadegörelse.

För att kunna uppnå detta finns till Innerstadens medborgarlöfte en aktivitetsplan som är framtagen av polisen och Malmö stad. Aktivitetsplanen är ett levande dokument och aktiviteter kommer att tillföras under året.

Medborgarlöftet i Söder

Medborgarlöfte i södra Malmö har ett särskilt fokus på Lindängen, Hermodsdal och Nydala. Målet med medborgarlöftet är att:

 • Öka tryggheten i stadsområdet på lång sikt.
 • Stärka kontakten mellan polis, skola, ungdomar och lokala aktörer.
 • Förebygga, försvåra och förhindra kriminalitet.
 • Försvåra användning av droger.

Till medborgarlöftet finns en framtagen aktivitetsplan som har upprättats tillsammans med lokala aktörer som Arbetsmarknads- och socialförvaltningen socialtjänst Söder, Räddningstjänsten Syd, Oxievångsskolan, Oxie fritidsgård, Oxie bibliotek, MFF, LB 07, Manpower, Islamiska förbundet i Malmö, Föreningen Huda, Trianon, Stena Fastigheter, MKB Fastighets AB, Victoria Park, Willhem och Svenska kyrkan. Aktivitetsplanen är ryggraden i medborgarlöftet och beskriver de aktiviteter som de olika aktörerna förbinder sig att genomföra.

–  Arbetet med att öka tryggheten är långsiktigt och årets medborgarlöfte är en fortsättning på det gemensamma trygghetsarbete som vi, tillsammans med Malmö stad och det lokala förenings- och näringslivet, påbörjade 2017, säger Stefan Wredenmark, kommunpolis Malmö Söder.

Medborgarlöftet i Öster (Rosengård)

Den lägesbild som framkommit efter samverkan med olika aktörer, i kombination med resultatet av polisens trygghetsmätning, visar på tre problemområden som polisen och Malmö stad förbinder sig att arbeta med:

Narkotika:

 • Polisen kommer att fortsätta arbeta aktivt mot droger och vapen.
 • Malmö stad kommer att erbjuda stöd och hjälp till dem som vill lämna sin kriminella livsstil.

Ungdomar:

 • Polisen och Malmö stad kommer att söka upp ungdomar i området och – genom att identifiera deras behov – stödja och hjälpa dessa ungdomar samt deras familjer för att förebygga missbruk och kriminellt beteende.

Trafik:

 • Polisen kommer att verka för att mer tid ska inriktas mot felbeteenden i trafiken.
 • Malmö stad kommer att samverka med polisen i syfte att finna åtgärder för att bygga bort möjligheten till felbeteende i form av hastighetsöverträdelser och mopedkörning på olämpliga platser.

Läs mer

Malmö stads samverkansöverenskommelse med polisområde Malmö