Publicerad 2018-05-21 18:59

Senast uppdaterad 2018-05-21 19:41

CTC: ny satsning för förbättrade uppväxtvillkor för Malmös unga - start i fem områden 2018

Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett långsiktigt arbete. Malmö stad inför nu ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet, kallat Communities That Care (CTC), med start i fem lokala områden. Urvalsarbetet har gjorts i samverkan mellan Malmö stad och polisområde Malmö.

Utgångspunkten för Communities That Care (CTC) är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor.

Arbetet handlar om att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer och är en samverkansprocess där aktörer i närområdet medverkar, bland annat kommunala tjänstepersoner, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv.

Malmö stad är först i Skandinavien med att införa CTC, som är ett vetenskapligt grundat system för förebyggande arbete gentemot barn och unga.

Först fem områden, sedan hela staden

Malmö stads mål är att CTC ska användas som arbetssätt i hela staden inom fem år. I första skedet införs nu metoden i fem utvalda lokala områden, dessa områden är:

  • Bellevuegården
  • Bunkeflostrand
  • Hermodsdal
  • Kirseberg
  • Möllevången

- Genom att ta reda på vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i ungas livsmiljöer och sedan arbeta för att minimera riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna så kan problembeteenden både förebyggas och minska, säger Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Viktigt med en blandning av områden

Valet av områden grundar sig på flera aspekter och det har varit viktigt att det första urvalet utgör en blandning av olika typer av områden. Inom respektive förvaltning i Malmö stad har det också tagits hänsyn till så kallade readiness-faktorer, det vill säga hur förutsättningarna ser ut för att påbörja ett förändringsarbete i områdena.

- Eftersom CTC ska införas i hela staden är tanken att de fem inledande områdena representerar olika typer av områden. De här fem områdena representerar olika frågeställningar och utmaningar, det ger möjlighet för lärande och erfarenheter i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är också viktigt att det finns många barn och unga i området, säger Per-Erik Ebbeståhl, direktör för förvaltningsavdelningen på stadskontoret.

CTC-enkäten ligger till grund

Valet av områden har gjorts i samverkan mellan Malmö stad och polisområde Malmö. Under våren 2018 har insamlad data analyserats från den CTC-enkät som Malmös elever i skolår 7, 8, 9 och år 1 på gymnasiet erbjöds att delta i i slutet på 2017. Datan har bearbetats och sammanställts på lokalområdesnivå.

- En viktig grund för bedömningen är den grovanalys av data om områdenas risk- och skyddsfaktorer som avdelningschefer från flera verksamheter inom Malmö stad och polisområde Malmö har gjort tillsammans, säger Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö.

- Och för att använda befintliga samverkansstrukturer har vi fördelat områdena på ett sätt som fungerar med hur flera av våra verksamheter inom kommunen och polisen organiserar arbetet geografiskt.

När, var och hur sätter CTC-arbetet igång?

Implementeringen av CTC i de fem utvalda områdena sätter i gång under hösten 2018. Då ska fem områdesteam bildas som ska driva det lokala utvecklingsarbetet i respektive område, tillsammans med bland annat boende och verksamma aktörer i området.

I maj 2018 pågår rekrytering av fem utvecklingsledare som ska leda respektive områdesteam. Utvecklingsledarna kommer att vara placerade på fem olika förvaltningar: arbetsmarknads- och socialförvaltningen, fritidsförvaltningen, förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen. Arbetet samordnas övergripande från stadskontoret.

Frågor och svar om CTC och val av områden 2018