Publicerad 2018-06-05 14:36

Senast uppdaterad 2018-06-07 08:31

Malmös nya översiktsplan är här

Den 31 maj 2018 antog kommunfullmäktige Malmös nya översiktsplan. Översiktsplanen vägleder bland annat hur Malmös stadsmiljö ska utvecklas och styr utvecklingen långt in i framtiden.

Malmös nya översiktsplan lägger grunden för en fortsatt positiv utveckling av Malmö och för att bygga den unga globala staden. I den nya översiktsplanen ligger de långsiktiga strategierna fast.

- Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är fortsatt självklara mål för Malmös utveckling. Detsamma gäller inriktningen att Malmö i huvudsak ska fortsätta växa inåt, säger Tyke Tykesson projektledare för Översiktsplan för Malmö.

Staden ska fortsätta växa hållbart

- Strategiska infrastruktursatsningar – som trafikering av kontinentalbanan, utbyggnad av cykelvägar och storstadspaketet, i kombination med stadsutvecklingsprojekt kring Östervärns station och Rosengårds station, gör det möjligt att bygga en fysiskt och socialt mer sammanhållen stad, säger Kristoffer Widestam, projektledare för Översiktsplan för Malmö.

Översiktsplanen lägger också fokus på Malmö som kuststad – där utvecklingen av Nyhamnen som en ny stor havsnära stadsdel är en viktig del. Ett annat fokus är åtgärder för att skydda staden mot ett mer extremt klimat.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas.

 

Översiktsplanen är långsiktig och delar av det som redovisas kan komma att realiseras först långt in i framtiden.

 

Kommunfullmäktige ska enligt Plan- och bygglagen en gång under varje mandatperiod uttala sig om gällande översiktsplan är aktuell, eller anta en ny översiktsplan.