Publicerad 2018-11-08 11:42

Senast uppdaterad 2018-11-08 12:00

Frågor från medborgare i Oxie

Malmö stad

Den 19 september 2018 hölls ett möte med medborgare i Oxie som ställde frågor till Malmö stad, Räddningstjänst och Polisen om trygghetsarbetet i området. Det var ett väldigt stort intresse för mötet och det blev snabbt fullt i möteslokalen på Oxie bibliotek. Därför publicerar vi nu svaren på de viktigaste frågorna som medborgarna ställde.

 

Går det att få fler fritidsaktiviteter för alla, inte bara för dem som är sportintresserade?

Svar från Fritidsförvaltningen: Oxie fritidsgård har öppet fem dagar/kvällar i vecka och vänder sig mot målgruppen 12-18 år. Verksamheten bygger på besökarnas egna behov och initiativ, med syfte att skapa utvecklings- och lärandeprocesser hos besökarna. På fritidsgården arbetar fyra heltidsanställda utbildade fritidsledare vars uppgift är att coacha ungdomarna och stötta dem till att skapa sig en meningsfull fritid. I rymliga lokaler finns möjlighet till en bred flora av verksamheter såsom matlagning, idrottsaktiviteter, skapande verksamhet, dans, musikstudio med mera. Personalen arbetar också uppsökande på Oxievångsskolan.

Förutom öppen verksamhet på fritidsgården arrangeras också en stor mängd lovaktiviteter i form av utflykter och olika aktiviteter tillsammans med andra fritidsgårdar i staden.

Fler aktiviteter för tjejer?

Svar från Fritidsförvaltningen: Malmö stads fritidsgårdar arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att locka fler tjejer till verksamheterna. Ett led i detta är att all personal utbildas och arbetar med bland annat regelbundna jämställdhetsanalyser på fritidsgårdarna. Syftet med analyserna är att kunna utveckla verksamheten och anpassa utbud efter behov utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Fritidsgårdarna jobbar också med tjejseparatistiska verksamheter, exempelvis tjejkvällar, för att fler tjejer ska våga ta plats i verksamheten. Oxie fritidsgård startar nu också en Skolidrottsförening tillsammans med Oxievångsskolan, där majoriteten av deltagarna är tjejer. Verksamheten går ut på att utbilda högstadieelever i ledarskap och föreningslära, där de genom sin förening håller i aktiviteter för yngre barn.

Kan det bli ökad polisiär närvaro av både synliga och civila poliser i Oxie?

Svar från Polisen: Vi har haft och kommer även fortsättningsvis att ha ökad närvaro. Närvaron påverkas av utvecklingen av händelser i Oxie samt andra händelser i Malmö och polisregion Syd.

Går det att få närpoliser tillbaka, eller poliser som jobbar förebyggande?

Svar från Polisen: Begreppet närpolis har ersatts av områdespolis, de finns och kommer fortsätta finnas. Vi har även kommunpolis för stadsområde Söder, där Oxie ingår. Både områdespolis och kommunpolis arbetar förebyggande och i samverkan med andra aktörer. Detta innebär även att områdespoliserna som bl.a. arbetar brottsförebyggande har en högre närvaro i området än normalt.

Går det att sätta upp kamerabevakning i centrum?

Svar från Polisen: Allmän kameraövervakning kräver vissa rättsliga förutsättningar, om dessa förutsättningar föreligger kan vi sätta upp kameror. Det bör dock påpekas att brottsligheten i Oxie centrum inte har ökat den senaste tiden, bränderna har varit på andra platser.

Hur arbetar ni med belysning i Oxie?

Svar från Fastighets- och gatukontoret: Fastighets- och gatukontoret kommer att se över belysningen vid stationen och på Oxiekullarsväg under hösten, förstärkningar kommer att göras. Inne i centrat är det inte Fastighets- och gatukontorets mark och vi har inte möjlighet att göra åtgärder på dessa ytor.

Generellt ser fastighets- och gatukontoret över belysningen i fyraårsintervaller. Oxie ligger i mitten av fyraårsperioden men förvaltningen tar gärna emot synpunkter på gator, gång- och cykelvägar där belysningen upplevs som undermålig via vår kundtjänst 020-344500 eller kundservice.fgk@malmo.se

Det är ett pågående arbete att byta ut äldre lampor mot nya som ger ett vitare och bättre ljus. Starkare lampor på många ställen/parkeringar ses över i samband med fyraårskontrollen på de parkeringsplatser som förvaltas av fastighets- och gatukontoret, förvaltningen tar gärna mot synpunkter från allmänheten där det upplevs vara undermålig belysning men vi har bara möjlighet att ta beslut på de parkeringar som förvaltas av fastighets- och gatukontoret. Vänd er till vår kundtjänst 020-344500 eller kundservice.fgk@malmo.se

Från stationen mot Alekärrsvägen särskilt i böjen fram till vändzon kommer förstärkning av belysningen på den här sträckan kommer att göras under hösten.

På Keramikvägen undersöker fastighets- och gatukontoret om det går att sätta upp ytterligare en arm på befintliga stolpar för att få en ljuskälla över gång- och cykelbanan.

På Tingackevägen undersöker fastighets- och gatukontoret om det går att sätta upp ytterligare en arm på befintliga stolpar för att få en ljuskälla över gång- och cykelbanan.

I vändzonen på Lertegelvägen är det tydligen mycket råttor, har vi någon åtgärd där eller i närheten?

Svar från Fastighets- och gatukontoret: Fastighets- och gatukontorets skadedjursentreprenör har blivit informerad om råttor i planteringarna vid vändzonen och undersöker om det finns bosättningar på platsen.

Häckarna vid parkeringarna mellan Blekevägen och Kaghögagången skymmer sikten vid utfarter samt skyddar mot insyn vilket ökar risken för brott enligt de boende. Kan man anta att de blivit högre genom åren? Finns någon planerad åtgärd förutom klippning?

Svar från Fastighets- och gatukontoret: Fastighets- och gatukontoret kommer att beskära häckarna under hösten till ursprunglig tänktnivå på ca 1,1 meter. En person hade synpunkter på att pilträden vid dammarna i Blekeparken hängde ner så det var svårframkomligt och lite allmänt ovårdat. Beskärning av pilarna kommer att utföras så att det blir rymligare där gångvägen passerar träden.

Det utrycktes en oro för höga hastigheter på Lergodsvägen och man vill att fastighets- och gatukontoret anlägger farthinder. Vad gör ni åt det?

Svar från Fastighets- och gatukontoret: I dagsläget har fastighets- och gatukontoret inte några planer på att anlägga farthinder på Lergodsvägen. Boende har möjlighet att skriva ett ärende till förvaltningen för att få ett beslut angående eventuella farthinder på Lergodsvägen.