Publicerad 2018-11-19 21:17

Senast uppdaterad 2018-11-20 11:11

Antalet personer utan egen bostad ökar

Den 1 oktober i år var 1959 vuxna personer i Malmö hemlösa. Det är en ökning med 207 personer från samma tid förra året. Antalet barn i hemlösa hushåll ökar från 1070 till 1347. Det visar Malmö stads årliga kartläggning av hemlösheten i kommunen.

Kartläggningen genomförs av socialtjänsten i Malmö stad och ger en ögonblicksbild av situationen den 1 oktober varje år. I kartläggningen finns  uppgifter om varje vuxen individ och hushållstyp, det vill säga om personen är ensamstående med eller utan barn, eller gift eller sambo med eller utan barn.

En person räknas som hemlös om hen saknar egen eller förhyrd bostad, inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende, om man är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Det centrala är att boendefrågan endast är löst på mycket kort sikt eller inte alls.

Främsta anledningen till hemlöshet

Bristande förankring på bostadsmarknaden är, liksom tidigare år, den främsta anledningen till hemlöshet och den gruppen har ökat med 87 personer sedan förra kartläggningen, från 1368 till 1455. 

Gruppen som inte har någon känd individuell problematik ökar med 84 personer från 1029 till 1113 personer. De som har annan individuell problematik som bedöms påverka möjligheten att få en bostad, exempelvis betalningsanmärkning, ökar med 43 personer från 181 till 224 personer. Dessa två grupper utgör vad man brukar kalla strukturellt hemlösa. Deras hemlöshet är nästan uteslutande resultat av bostadsbristen och de inkomstkrav och andra krav som hyresvärdarna ställer på bostadssökande personer.

Social hemlöshet är när hemlösheten är en konsekvens av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Denna grupp ökar med 80 personer, från 542 personer till 622 i årets kartläggning.

Hemmavarande barn utgör 40 procent

Årets kartläggning visar att hemlösa personer som har hemmavarande barn utgör 40 procent av alla hemlösa 2018, samma andel som år 2017. 937 barn bodde på hotell eller i hotelliknande boenden, jämfört med 777 förra året. 224 barn bodde i boenden i privat eller frivilligorganisations regi, 83 i dygnsboende, 42 i kommunens akutboenden och 45 barn tillhörde familjer som ”ambulerade” (bodde med sina föräldrar i inneboende- eller andrahandslösningar med en varaktighet understigande tre månader eller på annat tillfälligt sätt). För sex barn saknas uppgift om aktuellt boende.

4 000 hushåll har fått hjälp

Närmare 4 000 hushåll har i år fått hjälp av staden med akuta och tillfälliga boenden samt genomgångs- och övergångsbostäder. Den sista kategorin är lägenheter som socialtjänsten först hyr ut i andra hand och där hyresavtalet så småningom tas över av den boende.

Fakta/hemlöshet i Malmö
Den 1 oktober 2018 fanns:

1167 hemlösa vuxna utan barn (en ökning med 109 personer eller 10 procent).
792 hemlösa vuxna med hemmavarande, en ökning med 100 personer, eller 14,5 procent.
1656 hemlösa hushåll, vilket är en ökning med 168 hushåll eller 10 procent.
509 hushåll med barn eller 31 procent av alla hushåll. Det är en ökning med 57 barnhushåll eller 12,5 procent.
1148 hushåll utan barn 1148, eller 69 procent av alla hushåll. Det är en ökning med 112 hushåll eller 10 procent.
1347 barn i hemlösa hushåll, en ökning med 183 barn, eller 26 procent. De 1347 hemlösa barnen utgör 1,9 procent av alla barn i Malmö.

Andelen kvinnor av de hemlösa personerna är 42 procent, andelen män 58 procent. Andelen kvinnor har ökat med en procentenhet. Antalet kvinnor har ökat från 711 till 821, antalet män har ökat från 1041 till 1137.