Publicerad 2018-11-28 20:52

Senast uppdaterad 2018-12-03 08:19

Frågor och svar angående granskning om boende med stöd

Malmö stad

Malmö stad ser allvarligt på de uppgifter som kommit fram i SVT:s granskning av boende med stöd. Men vad är det som har kommit fram i granskningen? Stämmer uppgifterna? Och vad gör Malmö stad åt situationen? Här får du en samlad bild av vad som hänt och vad som pågår just nu.

Detta har hänt

SVT har granskat Malmö stads köp av boende med stöd av en specifik, extern leverantör. Reportaget har sänts i tre delar med start måndagen den 26 november. Läs mer på SVTs hemsida (länk).

Reportagen beskriver att vi beviljat personer bistånd till boende med stöd, via socialtjänsten, i en gemensam lägenhet via den externa leverantören. Dessa personer ska sedan ha utövat kriminella handlingar med boendet som bas.

Det framkommer att förvaltningen betalt 70 miljoner kronor för köp av boende med stöd hos den aktuella leverantören. De 70 miljonerna som nämns i reportaget har betalats ut till leverantören under ca 10 års tid. Pengarna har gått till att köpa tjänster för att ge stöd åt människor med olika sociala problem, inklusive personer med kriminell problematik.

Det har också rapporterats om att gängkriminella har åkt på skidresa och hotellvistelse på Gotland. Detta är inget som har ingått i det stöd som socialtjänsten köpt av leverantören. När socialtjänsten fick kännedom om detta, framfördes kritik mot leverantören.

SVT tar även upp att Malmö stad inte upphandlat tjänsten man köpt av leverantören. Det stämmer och det borde man gjort. Därför kommer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att genomföra en sådan upphandling.

Vad är boende med stöd?

Genom socialtjänsten kan bistånd ges till olika typer av boende med stöd. En utredning görs alltid innan detta kan bli aktuellt. Utredningen görs för att se vilka behov som finns och vilket stöd som behövs till just den personen. Det kan till exempel vara att personen är hemlös, utan arbete, precis har genomgått en behandling för missbruksproblem eller avtjänat ett fängelsestraff. Då kan personen behöva stöd för att bibehålla sin nykterhet drogfrihet och/eller behov av stöd till sysselsättning i kombination med boende.

När individens specifika behov är utrett matchar utredaren detta mot de insatser som finns att tillgå. Boende med stöd kan köpas av externa leverantörer som bedriver verksamheter i olika former.

För att täcka många och varierande behov hos människor som har rätt till biståndsinsatser via arbetsmarknads- och socialförvaltningen, köper förvaltningen tjänster från ett hundratal olika leverantörer. Dessa leverantörer erbjuder olika typer av boendetjänster med olika grader av stödinsatser.

Det är alltså inte socialtjänsten som äger eller förhyr bostäderna och de som tillfälligt bor där beviljas bistånd till boende med stöd.

Vad händer nu?

Just nu pågår en intern utredning för att ta reda på vad som hänt utifrån de uppgifter som kommit fram i SVT:s granskning. Vi vet ännu inte vilka uppgifter som stämmer och inte. Därför utreder vi noggrant varje uppgift som kommit fram, innan vi agerar.

Utredarna granskar myndighetsutövning och uppföljning av alla placeringar på företaget under åren 2017-2018 inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens socialtjänstområden i Öster, Söder, Norr, Väster och Innerstaden.

Uppgifterna om att Malmö stad givit flera personer bistånd till boende via socialtjänsten, i en gemensam lägenhet via den externa leverantören utreds också. Utredningen ska dessutom ta reda på vad stödet vid varje enskild placering i boendet inneburit, hur det anpassats till den enskildes problematik samt vad tillsyn i utförarens lägenhet innebär. Och den ska slutligen redovisa vilka resultat och effekter insatsen gett till den/de som erhållit stödet.

Utredningen ska genomföras genom granskning av journaler, samtal med socialsekreterare, chefer och andra som kan lämna uppgifter av vikt för utredningen.

Utredningen har inletts och beräknas ta 2-3 veckor att genomföra.

Under tiden den interna utredningen pågår gör förvaltningen inga nya placeringar hos den aktuella leverantören.

SVT:s granskning har genererat stort intresse och frågor från media och allmänhet. Utöver arbete med den interna utredningen arbetar vi väldigt aktivt med att svara på alla frågor från medborgare via brev, telefon och sociala medier.

Man kan också lyssna på Studio 1, som sändes 27 november på Sveriges Radio, där Rickard Vroland, avdelningschef, intervjuas kring uppgifterna: Länk till Sveriges radio Studio 1 med Rikard Vroland.

Vad är då socialtjänstens uppdrag?

Socialtjänsten arbetar med de mest utsatta människorna i samhället. Den som söker hjälp hos socialtjänsten behöver ofta stöd för att kunna leva ett liv som alla andra.

I socialtjänstlagens första kapitel, första paragrafen står det att socialtjänsten ska främja människors sociala och ekonomiska trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Socialtjänsten ska också främja människors aktiva deltagande i samhällslivet.

I lagens tredje kapitel står det att “socialtjänsten ska svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det”. Dessutom ska socialtjänsten “arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel”.

I arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente (de riktlinjer som styr nämndens och därmed förvaltningens ansvar och uppdrag) står det att arbetsmarknads- och socialnämnden är det yttersta skyddsnätet för människor inom nämndens målgrupp som vistas i Malmö stad.

Det står också att arbetsmarknads- och socialnämnden “handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen avseende andra människor i behov av stöd och hjälp, undantaget äldre människor och människor med funktionsnedsättningar och/eller sjukdom om deras behov är kopplade till ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom.” Vidare står det att arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar tillsammans med tekniska nämnden för kommunens arbete med att förebygga och motverka hemlöshet.

Detta innebär att socialtjänsten har ansvar att stödja personer som lever i missbruk och annan social problematik, till exempel kriminalitet.

Några av de vanligaste frågorna vi fått, i anslutning till SVTs granskning

Är det OK att boenden med stöd är lyxlägenheter med öppen spis, städhjälp och matlagning?

Genom socialtjänsten kan bistånd ges till olika typer av boende med stöd. En utredning görs alltid innan detta kan bli aktuellt. Utredningen görs för att se vilka behov som finns och vilket stöd som behövs till just den personen. Det kan t ex vara att personen är hemlös, utan arbete, precis har genomgått en behandling för missbruksproblem eller avtjänat ett fängelsestraff. Då kan personen behöva stöd för att bibehålla sin nykterhet drogfrihet och/eller behov av stöd till sysselsättning i kombination med boende.

När individens specifika behov är utrett matchar utredaren detta mot de insatser som finns att tillgå. Boende med stöd kan köpas av externa leverantörer som bedriver verksamheter i olika former.

Lägenhetens skick och utförande är inte i det läget avgörande.

Är det OK att Malmö stad betalar för kriminella som inte tycks vilja sluta begå brott?

Det är viktigt att särskilja socialtjänstens uppdrag från polisens och kriminalvårdens.

Socialtjänstens uppdrag är att tillgodose individens eventuella behov av boende, stöd eller vård, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Inte att straffa. Det är inte ovanligt att personer som erhåller stöd från socialtjänsten återfaller i ett tidigare beteende. Det behöver dock inte betyda att pågående insatser kan eller ska avbrytas.

Polisens uppdrag handlar om att lagföra människor som begår brott. Ett samhälle med bara sociala insatser hade funkat lika dåligt som ett samhälle med bara polisiära insatser. Vi vet att kombinationen av sociala och polisiära insatser är det bästa. Läs mer på Brottförebyggande rådets (Brå) hemsida angående förebyggande metoder: länk till Brå.

Är det OK att kriminella som tycks vilja fortsätta begå brott får åka på resor till fjällen och till Gotland?

I det fall att individen inte har för avsikt att bryta sitt kriminella beteende och det är känt av boendet eller vårdgivaren får det betraktas som mycket tveksamt. I ett sammanhang där en individ har en vårdplan som syftar till att bryta ett kriminellt beteende kan olika resor och aktiviteter ha rehabiliterande syften. I granskningen lyfts det fram att Malmö stad bekostat resor, som arrangerats av leverantören. Det stämmer inte.

Är det OK att företag som driver boenden med stöd rekryterar andra aktivt gängkriminella?

Absolut inte.

Däremot kan arbete och/eller annan sysselsättning ge personer som varit kriminella stöd i att bryta upp och leva ett sk vanligt liv. På grund av uppgifterna från SVT har Malmö stad bestämt att under tiden utredningen pågår görs inga nya placeringar hos den aktuella leverantören.

Är det OK att gäng samlas på boenden med stöd efter skjutningar?

Om andra än de som är formellt placerade i boendet uppehåller sig i lägenheten är det att betrakta som en brist i leverantörens tillsynsansvar. Det faller på leverantören att återkoppla till socialtjänsten kring vad som händer i de boenden som de driver och där socialtjänsten köper insatser.

Förekommer det misstänkt kriminalitet eller andra oegentligheter i boendet är det underlag för ansvariga socialsekreterare att ompröva placeringen.

Placerande socialsekreterare vet inte, på grund av sekretesslagstiftningen, vilka individer som placeras tillsammans i en lägenhet så länge det är olika placerande myndigheter.

Är det OK att socialtjänsten har uppgett att de inte längre vill använda sig av ett särskilt boende och ändå fortsätter köpen från detta boende?

Den aktuella leverantören uppvisade för ett antal år sedan brister i sin verksamhet och då prövade Malmö stad huruvida leverantören skulle användas i fortsättningen. Detta ledde till ett avbrott i samarbetet, fram tills dess att verksamheten vidtagit nödvändiga åtgärder.

Socialtjänsten har behov av att kunna erbjuda insatser kopplade till boenden med olika former av stöd. Socialtjänsten omprövar löpande vilka verksamheter man samarbetar med och inte.

Är det OK att boende på ett boende med stöd missbrukar/använder tramadol och får bo kvar?

Boende med olika typer av stöd kan vara en del av en vårdplan med inriktning på långsiktig drogfrihet. Att bryta missbruk eller beroende är en förändringsprocess där det händer att personer tar återfall. Vid varje sådant tillfälle prövas om den enskilde ska bo kvar eller inte.

Är det OK att boende förvarar sprängämnen på boenden med stöd?

Nej.

Är det OK att personer med kopplingar till organiserad brottslighet driver boenden med stöd?

Absolut inte. Det är vanligt förekommande att personer som tidigare varit kriminella hjälper klienter med insatser mot pågående kriminell problematik. Däremot är det aldrig acceptabelt att en person som är aktivt kriminell driver boenden med stöd.

Är det OK att en verksamhetschef hotar klienter på boenden med stöd?

Absolut inte. Det händer att det uppstår problem av olika slag hos leverantörer av tjänster och varor. Om leverantören rättar till felaktigheterna kan det vara acceptabelt att fortsätta inhandla tjänsten eller varan. Att hota en klient är dock aldrig acceptabelt.