Publicerad 2018-12-21 10:16

Senast uppdaterad 2019-12-17 15:43

Interna utredningen efter SVT:s granskning är klar

Malmö stad

När socialtjänsten i Malmö fick kännedom om att det pågått kriminalitet agerade verksamheten direkt, till exempel genom att byta insats eller avbryta insatsen. Det visar den interna utredning som arbetsmarknads- och socialförvaltningen satte igång efter SVT:s granskning av boende med stöd. Utredningen presenterades för nämnden den 19 december.

SVT har granskat Malmö stads köp av boende med stöd av en specifik, extern leverantör. Reportaget sändes i flera delar med start måndagen den 26 november. Reportagen beskriver bland annat att arbetsmarknads- och socialförvaltningen beviljat personer bistånd till boende med stöd i en gemensam lägenhet via den externa leverantören. Dessa personer ska sedan enligt SVT ha utövat kriminella handlingar med boendet som bas.

– I de fall då vi fått veta att det pågått kriminella handlingar har vi agerat och vidtagit åtgärder, säger Rikard Vroland, avdelningschef för socialtjänst Innerstaden.

Olämpligt att aktivt kriminella personer delar boende

Den interna utredningen visar också att två personer som varit aktivt kriminella under två veckor beviljats boende i utförarens kollektiva lägenhet samtidigt.

– Det är olämpligt och vi bör säkerställa att brukare som beviljas boende med stöd för att bryta kontakten med negativt nätverk inte placeras tillsammans med jämnåriga från samma område, konstaterar Anna von Reis, avdelningschef för socialtjänst Söder.

Andra lösningar för unga med kriminell livsstil

I de fall förvaltningen uppmärksammat och påpekat brister hos utföraren har det lett till förändrat agerande från det aktuella företaget. Förvaltningen har också besked från företaget att det inte arbetar personer som är aktivt kriminella hos dem.

– Men vi och utföraren delar uppfattningen att boende med stöd hos dem inte är en lämplig insats för gruppen unga vuxna med en kriminell livsstil och att det behövs andra lösningar för att tillgodose målgruppens behov, säger Rikard Vroland. Vi kommer inte att köpa boende från den här utföraren när det gäller målgruppen unga vuxna med kriminell livsstil, men vi kommer att fortsätta köpa boende där för andra målgrupper.

Omfattande upphandling

SVT:s granskning tar även upp att Malmö stad inte upphandlat tjänsten man köpt av leverantören. Bostadsbristen i Malmö har utvecklats snabbt de senaste tio åren och kommunen har över tid gjort upphandlingar för hemlösheten men behoven har varit större än de upphandlade resurserna. Den här typen av boenden har inte köpts i samma omfattning, och därför inte blivit föremål för upphandling, vilket de borde ha blivit.

– Vi har börjat planera för upphandling av boende med stöd – det är en omfattande upphandling eftersom det är många målgrupper med olika behov, säger Anna von Reis.