Publicerad 2019-02-13 15:25

Senast uppdaterad 2019-02-13 15:29

Bokslutskommuniké för 2018 visar på överskott

På kommunstyrelsens senaste sammanträde presenterades det ekonomiska resultatet för Malmö stad 2018 i en bokslutskommuniké. Siffrorna visar på ett överskott om drygt 900 miljoner.

Just nu arbetar Malmö stad samlat med inkomna årsanalyser från nämnder och bolag för att kunna sammanställa Malmö stads årsredovisning. 13 februari presenterades en sammanställning av det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen i form av en bokslutskommuniké.

Överskott för 2018

Malmö stad redovisar ett överskott 2018 på totalt 921 miljoner kronor. I budgeten planerade kommunen för ett resultat på +300 miljoner kronor. Utfallet innebär alltså en budgetavvikelse på +621 miljoner kronor.

Liksom tidigare år är det intäkter från markförsäljningar och realisationsvinster som bidrar till stora delar av överskottet. Annat som bidrar till överskottet är lägre pensionskostnader än förväntat, att centralt avsatta anslag inte avropats fullt ut och att nämnderna sammantaget redovisar överskott. Bland annat tekniska nämnden, kommunstyrelsen, grundskolenämnd och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd visar överskott medan arbetsmarknads- och socialnämnden visar underskott.

Resultatet ger lägre lånebehov

Det ekonomiska resultatet innebär att Malmö stad kan sätta av pengar till den så kallade resultatutjämningsreserven, som finns för att jämna ut intäkter vid konjunkturnedgångar. Dessutom innebär överskottet att kommunen behöver låna mindre till investeringar.

Årsredovisning nästa steg

I bokslutskommunikén redovisas endast siffror. Måluppföljning, verksamhetsmått och nyckeltal presenteras i samband med att Malmö stads årsredovisning behandlas av kommunstyrelsen 6 mars och av kommunfullmäktige 25 april.