Publicerad 2019-02-12 13:08

Senast uppdaterad 2019-02-12 13:26

Malmös lokala utsläpp av koldioxid minskar

Årets miljöredovisning är här och den visar en förbättring för minskade utsläpp. Fortfarande bedöms dock bara två av Malmö stads 19 delmål möjliga att uppnå. Det krävs en rejäl slutspurt för att kunna nå miljömålen till år 2020.

Miljöredovisningen kan läsas i sin helhet på:www.malmo.se/miljoredovisning

I dag, den 13 februari, presenteras Malmö stads miljöredovisning 2018 på den årliga Miljölägeskonferensen. Miljöredovisningen följer upp hur långt Malmö stad har kommit i arbetet med Malmös fyra miljömål.

De fyra målen innehåller 19 delområden, varav två stycken i år gröna, vilket betyder att de sannolikt kommer att uppfyllas till 2020. Ett delmål som ansågs osannolikt att nå förra året, minskade utsläpp, har till i år blivit möjligt att kunna uppnå. Målet lyder att utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 procent räknat från år 1990.

- Det är glädjande att utsläppen i vår stad minskar och att arbetet går framåt. Även om våra lokala utsläpp i Malmö minskar står vi för stora globala växthusgasutsläpp med vår konsumtion och vårt resande. Vi måste helt enkelt handla mindre, bli bättre på att utnyttja de resurser vi redan har och prioritera tåg framför flyg, säger Rebecka Persson, miljödirektör i Malmö stad.

Fyra av Miljöredovisningens delmål är röda, det vill säga att det är osannolikt att vi når dem i tid. Resterande 13 delområden är gula och bedöms möjliga att delvis uppnå till 2020.

- Det är inte omöjligt för oss att nå målen men det kräver att vi måste göra mer på nästan alla områden och bli bättre på att samarbeta över hela organisationen och i staden. Alla stadens nämnder och styrelser har ett stort gemensamt ansvar för att fullfölja åtgärderna som hör till miljöprogrammet, säger Rebecka Persson.

Fakta om Malmös fyra miljömål


- Sveriges klimatsmartaste stad
År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.

 

-Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.

 

- Naturtillgångar brukas hållbart
Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

 

- I Malmö är det lätt att göra rätt
År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, Malmöbon som i Malmö stads organisation.