Publicerad 2019-02-13 17:16

Senast uppdaterad 2019-02-26 15:02

Påbörjat arbete för gemensam och likvärdig demensvård

I höst kommer hemtjänsten i Malmö stad att göra förändringar i hemtjänstens demensvård för att få en demensvård med hög kvalitet som är lika för alla i hela Malmö.

Andelen Malmöbor som lever långa liv ökar samtidigt som många äldre drabbas av demenssjukdomar i olika grad. Många hemtjänsttagare är multisjuka och kan ha svårt med minnet även om de inte har en demensdiagnos.

Idag finns det hemtjänstgrupper som speciellt riktar sig till personer med demenssjukdomar inom tre enheter i Malmös hemtjänst. Medarbetarna i dessa hemtjänstgrupper kommer att gå över till ordinarie hemtjänstverksamhet och hemsjukvård. I de flesta områden i Malmö är hemtjänstens demensvård redan integrerad i ordinarie hemtjänstgrupper. Det är viktigt att det finns en hög kompetens i demensvård i alla hemtjänstgrupper.

Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom att ”vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med demenssjukdom får långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning i personcentrerad vård och omsorg och i bemötande av personer med demenssjukdom.”

Demensteamen kan endast serva en liten del av alla med behov. Av de cirka 7500 Malmöbor som har hemtjänstinsatser har en majoritet demenssjukdom eller svårt med minnet. Drygt 100 av dem får stöd och hjälp av demensteamen.

Förändringen innebär ingen ändring i den hjälp som personer med hemtjänst har blivit beviljad. Även efter organisationsförändringen kommer personer som har hemtjänst att få samma hjälp, stöd och vård. Skillnaden är att hjälpen, stödet och vården kommer att utföras av den hemtjänstgrupp som arbetar i det geografiska området. Ambitionen är att så många som möjligt som är berörda av förändringen, får behålla nuvarande kontaktman.

I höst genomförs integreringen av demensteamen. Innan dess kommer chefer, specialistsjuksköterskor, fackliga och medarbetare från demensteamen tillsammans ta fram en gemensam strategi för arbetet med demensvården i hela Malmö. Fram till dess får berörda personer som har hemtjänst hjälp som vanligt från den hemtjänstgrupp man tillhör idag.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har via brev meddelat de som är berörda. Vi ser gärna att du eller dina anhöriga kontaktar oss om du har frågor. Prata med din kontaktman, sektionschefen eller ring hälsa, vård och omsorgs huvudtelefonnummer 040-34 00 60.

Läs mer om Socialstyrelsens nationella linjer