Publicerad 2019-03-06 09:38

Senast uppdaterad 2019-03-06 15:18

Möjlighet att införa visselblåsarsystem utreds

Kommunstyrelsen föreslår att Malmö stad ska utreda möjligheterna för att införa ett system för visselblåsare. I utredningen ska bland annat de juridiska möjligheterna att inför ett sådant system för en offentlig organisation undersökas. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige 21 mars.

Utredningen ska beröra en rad olika aspekter, så som eventuell påverkan på befintliga avvikelserapporteringssystem, praktisk hantering av inkomna upplysningar, finansiering och informationssäkerhet. Det nuvarande systemet för att hantera larm om missförhållande ska också belysas, samt erfarenheter från andra offentliga organisationer som infört system för visselblåsare.

Utredningen ska också utreda frågan om garantier för anonymitet utifrån att Malmö stad är en offentlig myndighet som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Så hanteras larm om missförhållanden idag

Enligt nuvarande ordning ska missförhållanden och oegentligheter hanteras i den befintliga linjeorganisationen. Medarbetare som upptäcker missförhållanden ska meddela sin chef, alternativt överordnad chef. Det finns också möjlighet för medarbetare att vända sig till facklig representant eller skyddsombud.

Inom vissa verksamheter finns en lagstadgad rapporteringsskyldighet. Där finns också rutiner framtagna med tydliga rapporteringsvägar.

– Vi arbetar aktivt för att ha ett öppet klimat där alla medarbetare vågar öppet lyfta problem utan rädsla för repressalier. Sedan är det klart att det kan finnas situationer som inte täcks in och det är detta vi behöver titta på, säger Anette Stachowicz Jönsson, HR-specialist på stadskontoret.

Fakta

Kommunalt anställda har grundlagsskyddad rätt att under anonymitet lämna upplysningar till media i vilket ämne som helst, t ex missförhållanden på arbetsplatsen. Det finns också förbud att forska/söka efter källa. Det innebär att arbetsgivaren inte får undersöka de anställdas kontakter med massmedier.

 

Sedan januari 2017 finns det även en lag som ger särskilt skydd mot repressalier för de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

 

I april 2018 gick europeiska kommissionen ut med ett förslag om ny lagstiftning för att stärka skyddet för visselblåsare i hela EU. Förslaget handlar om att stärka skyddet för visselblåsare, bland annat genom säkra kanaler för rapportering och skydd mot repressalier.

Kontakt

Alma Tabak, presskommunikatör, telefon 0733- 34 07 21