Publicerad 2019-04-30 10:18

Senast uppdaterad 2019-05-03 14:36

Så gick det för Malmö stad 2018

Under 2018 blev vi 5 700 fler Malmöbor vilket gör Malmö till den snabbast växande storstaden i Sverige. Samtidigt växer stadens verksamheter i takt med befolkningen. Vill du veta mer om vad kommunen gjorde under 2018 och vad kommunens pengar användes till? Nu finns kommunens Årsredovisning 2018 på malmo.se/arsredovisning.

Årsredovisningen berättar om 2018 och hur det gått med de mål som kommunfullmäktige satt upp, hur kommunens resurser använts och vilka viktiga händelser som påverkat verksamheten under året.

För samtliga av kommunfullmäktiges mål har det skett en positiv förflyttning under året. Dock har inget av målen uppfyllts helt förutom det finansiella målet. Positiv utveckling har skett i form av förbättrade kunskapsresultat i grundskolan, att fler barn i behov av stöd nås genom uppsökande arbete, ökad energieffektivisering i kommunens lokaler samt minskad sjukfrånvaro och personalomsättning i kommunens verksamheter. Arbetslösheten minskade under året och färre hushåll har mottagit ekonomiskt bistånd.

Att staden växer innebär också fortsatta utmaningar för kommunen. Kompetensförsörjning är en utmaning som märks särskilt inom skolan men som också påverkar flera andra verksamheter. Samtidigt står många Malmöbor fortfarande långt från arbetsmarknad, självförsörjning och egen bostad.

För 2018 redovisas ett ekonomiskt överskott på 921 miljoner kr vilket innebär en budgetavvikelse på +621 miljoner kr. Överskottet beror till stor del på vinster från fastighetsförsäljningar, men också på att flera av Malmö stads verksamheter genererar ett överskott.

Mer om 2018 finns att ta del av på https://malmo.se/arsredovisning