Frågor & svar om utjämningssystemet

Här hittar du frågor och svar om hur utjämningssystemet fungerar.

En del av Malmö stads intäkter kommer från utjämningssystemet.  Syftet med systemet är att jämna ut skillnader i inkomster och kostnader mellan kommunerna som de inte själva kan påverka. På så sätt får alla kommuner i Sverige likvärdiga förutsättningar att ge service åt sina invånare.

 1. Hur står det till med Malmö stads ekonomi?
  Malmö stad har en god ekonomi och en hög betalningsförmåga. Vi har det högsta kreditbetyget enligt kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's. Bortsett från 2014 har Malmö stad under hela 2000-talet redovisat ett ekonomiskt överskott.

 2. Får Malmö pengar från andra kommuner för att kommunen inte kan hantera sin ekonomi?
  Nej, det stämmer inte. Den ersättning som Malmö och drygt 270 andra kommuner får via det kommunala utjämningssystemet får vi på grund av saker som vi inte själva kan påverka (se punkt 7).

  Statsbidrag, där utjämningssystemet är en del, utgör ungefär 23 % av Malmö stads intäkter. Staten har länge betalat bidrag till kommunerna eftersom kommunernas uppdrag regleras av staten. Läs mer om statens syn på statsbidrag.

 3. Får Malmö mest av alla kommuner?
  Både ja och nej. Sett till total summa är Malmö den kommun som får mest. 2017 fick vi knappt 5 miljarder. Sett per invånare får ett drygt femtiotal kommuner mer än Malmö, bland annat:
  - Burlöv
  - Landskrona
  - Vilhelmina
  - Pajala

  I snitt betalar systemet ut cirka 6 500 kr per invånare i Sverige. Malmö fick 2017 cirka 15 000 kr per invånare.

 4. Varför får Malmö pengar?
  Det är bestämt genom lagstiftning och statliga beslut vilken service kommuner ska erbjuda sina invånare. Men alla kommuner har olika förutsättningar för att göra detta, delvis på grund av sådant de inte själva kan påverka (se punkt 7). Därför finns utjämningssystemet, för att jämna ut skillnader i inkomster och kostnader mellan kommunerna som de själva inte kan påverka. På så sätt får alla 290 kommuner i Sverige likvärdiga förutsättningar att ta hand om sina invånare.

 5. Betalar alla andra kommuner för Malmö?
  Nej, elva kommuner betalar in till utjämningssystemet (2017). Staten fördelar sedan ut pengar via utjämningssystemet till övriga drygt 270 kommuner. Dessa elva kommuner betalar sammanlagt cirka 6 miljarder per år. Merparten finansieras av staten som betalar in cirka 67 miljarder per år.

 6. Vem har bestämt att vissa kommuner ska få pengar medan andra ska ge pengar?
  Det är ett politiskt beslut fattat av Sveriges riksdag. Systemet ses över med jämna mellanrum, vilket ibland leder till förändringar och ibland inte. Vid den senaste granskningen av systemet 2011 finns det en bred politisk enighet i riksdagen om att systemet ska vara kvar och att det fyller sin funktion.

 7. Hur bestäms det hur mycket Malmö stad får via utjämningsystemet?
  Det bestäms på samma sätt som för alla kommuner. Genom beräkningar som bygger på statistik över kommuninvånarnas socioekonomiska och demografiska förutsättningar samt kommunens geografiska förutsättningar, det vill säga sådant som kommunen inte kan påverka själv. Det är alltså inte Malmö stads faktiska kostnader för till exempel skola, vård och omsorg som påverkar hur mycket ersättning vi får via utjämningssystemet.

Senast ändrad: 2018-06-12 15:36