Det kommunala utjämningssystemet

Kommunalekonomisk utjämning, kronor per invånare. Källa: SCB.

Kommunalekonomisk utjämning, totalt per kommun, tusental kronor. Källa: SCB.

  • Syftet med det kommunala utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas inkomster och andra förhållanden.

 

  • Statsbidrag, där utjämningssystemet är en del, utgör ungefär 23 procent av Malmö stads intäkter.

 

  • Sett till total summa är Malmö den kommun som får mest. 2017 får vi knappt 5 miljarder. Sett per invånare får drygt femtio kommuner mer än Malmö.

 

  • I snitt betalar systemet ut cirka 6 500 kronor per invånare i Sverige. Malmö får 2017 cirka 15000 kronor per invånare.

 

  • Elva kommuner betalar in till utjämningssystemet 2017, sammanlagt cirka 6 miljarder. Övriga 279 kommuner får sammanlagt cirka 73 miljarder genom utjämningen. Merparten av systemet finansieras alltså av staten med cirka 67 miljarder.

Malmö är den kommun som totalt sett får störst bidrag via utjämningssystemet, knappt 5 miljarder kronor för 2017, i huvudsak på grund av sin låga skattekraft (det vill säga att inkomsten per invånare är jämförelsevis låg jämfört med övriga landet) samt att befolkningen är jämförelsevis stor.

Malmö får 2017 cirka 15 000 kronor per invånare, men det är drygt 50 kommuner som får mer per invånare. Den kommun som får mest per invånare 2017 är Åsele i Västerbottens län som får knappt 29 000 kronor per invånare.

Endast ett fåtal kommuner betalar in till systemet, totalt 11 av 290 kommuner 2017. Stockholms stad är den största inbetalaren i totalbelopp med knappt 4 miljarder i utjämningsavgift, medan Danderyd är den kommun som betalar mest per invånare (cirka 16 000 kronor per invånare). I samtliga 11 inbetalande kommuner beror utjämningsavgiften på den starka skattekraften hos invånarna, det vill säga att inkomsten per invånare är jämförelsevis hög jämfört med övriga landet.

Senast ändrad: 2018-04-06 11:10