Trafikmiljö

På denna sida kan du läsa mer om Malmö stads trafikmiljöprogram, fotgängarprogram, cykelprogram och miljöbilprogram.

Trafikmiljöprogrammet 2012-2017

Trafikmiljöprogram

I Malmö ska trafiken bli mer hållbar, både när det gäller persontransporter och godstransporter. Staden har ambitiösa miljö- och energimål som bland annat handlar om att minska klimatpåverkan, hälsofarliga utsläpp och buller från trafiken. En hållbar trafikmiljö är ett viktigt bidrag till ett attraktivt och hållbart Malmö.
 
Programmet lyfter fram de strategier som behövs för att ta ytterligare steg mot ett hållbart transportsystem, och samlar olika nödvändiga insatsområden under ett paraply. Det innehåller även långsiktiga andelsmål för biltrafiken i Malmö.
 
Programmet antogs av tekniska nämnden i april 2012. Vissa förändringar kvarstår som togs upp i samband med beslutet, de är inte ändrade ännu i denna version.

Fotgängarprogram och gångstråksplanen

Just nu arbetar vi med ett fotgängarprogram, som är det första av sitt slag i Malmö och möjligtvis i hela Sverige. Därför är syftet med programmet till stor del att samla in kunskap om fotgängare, att se vad Malmö stad redan idag gör för fotgängare, samt att se var dagens arbete brister. Utifrån detta har ett antal åtgärdsförslag tagits fram. En viktig åtgärd är att upprätta en gångstråksplan, som pekar ut vilka stråk som är de viktigaste för fotgängartrafiken.

Programmet antogs av tekniska nämnden april 2012.Foto: Jens Lennartsson

Cykelprogram  

Malmö är en redan uppmärksammad cykelstad med över 47 mil friliggande cykelbanor och runt 60 000 kommunala cykelställsplatser. Malmö stads nya cykelprogram togs i nämnden den 24 oktober 2012. Det har arbetats fram av gatukontoret, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Cykelprogrammet tar avstamp i de cykelprojekt som gjorts de senaste tio åren och innehåller viktiga åtgärder som ska göras för att förbättra och stimulera cyklingen i staden.

Miljöbilsstrategi för Malmö stad

Vid utgången av år 2015 ska samtliga fordon i Malmö stads lätta fordonsflotta vara miljöbilar. Av dessa ska 75 % drivas med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-11-24 17:33