Vår organisation

gatukontorets organisation

Ett Malmö där man hellre är ute än inne. Det är visionen som vi på gatukontoret vill uppnå.

Gatukontoret är en förvaltning inom Malmö stad som lyder under tekniska nämnden. Vi är en så kallad beställarförvaltning, vilket innebär att vi anlitar entreprenörer till att bygga och sköta gator, torg och parker. Däremot är det i stor utsträckning vi själva som ritar och planerar det som ska göras. Vi är cirka 250 anställda och många av oss är arkitekter och ingenjörer av olika slag.

Vår organisationsstruktur ska stödja ett processinriktat arbetssätt. 

Direktören och staben

De centrala funktionerna arbetar med HR, kommunikation, juridik, ekonomi, IT/GIS, ärendehantering och kvalitetsfrågor.

DIREKTÖR

Tf gatudirektör är Thomas Lundquist.
Från 2018-02-01 är Anna Bertilsson ny fastighets- och gatudirektör. I väntan på en sammanslagning av förvaltningarna 2018-07-01 är Thomas Lundquist tf gatudirektör. 

Till gatudirektören rapporterar - förutom avdelningscheferna för verksamhetsavdelningar - gatukontorets jurister, cheferna för HR-enheten och kommunikationsenheten samt stabschefen.

 • HR-enheten
  Enhetschef är Elisabeth Stenfeldt.
 • Kommunikationsenheten
  Enhetschef är Annika Abrahamson.

STABEN

Stabschef är Jörgen Jepson.

 • Ekonomienheten
  Enhetschef är Jörgen Jepson.
 • IT/GIS-enheten
  Enhetschef är Joel Norén.
 • Kanslienheten
  Tf enhetschef är Eva Lundqvist.

Verksamhetsavdelningarna

PLANERINGSAVDELNING

Avdelningen planerar Malmös offentliga rum, allt strategisk planering till att färdigställa idé- och förstudier.

Avdelningschef är Patrik Widerberg.

 • Strategienheten
  Tf enhetschef är Sara Forslund.

Vi arbetar med strategiska planeringsfrågor och långsiktiga utvecklingsprogram kring stadsmiljö och grönfrågor, trafik och infrastruktur med mera. Ser till att övergripande styrdokument implementeras i gatukontorets strategier och verksamheter. Tar fram underlag för prioritering och avvägningar på övergripande nivå, mellan olika program och trafikslag. Vi tar fram, samordnar och följer upp strategier och program, till exempel grönplan, cykelprogram och aktiva mötesplatser.

 • Analys- och utvecklingsenheten
  Enhetschef är Christian Resebo.

Vi samordnar arbetet med målstyrning, tar fram analyser och underlag för prioriteringar av verksamheten t ex för portföljen och verksamhetsplaneringen. Utvecklar planeringsinstrument, arbetar med strategisk stadsutveckling, koordinerar utredningar och FoU.
Exempel på funktioner: sektorsansvar för naturvårds-, buller- och luftkvalitetsfrågor. Behovs-, trafik-, och trafiksäkerhetsanalyser. Trafikräkningar, hantering av förvaltningsövergripande remisser, EU-ansökningar och konstnärlig utsmyckning.

 • Planeringsenhet A och B
  Enhetschef för planeringsenhet A är Agneta Sallhed Canneroth.
  Tf enhetschef för planeringsenhet B är Ewa Sundström.

Vi arbetar i tidiga planeringsskeden utifrån gatukontorets ansvar för allmänna platser, t ex gator, parker, torg, grönytor, natur och belysning. Då arbetar vi med idé- och förstudier, gestaltning samt förprojektering för egna projekt och exploateringsprojekt, planprocesser för detaljplaner, fördjupade översiktsplaner, planprogram och strukturplaner, bygglovs- och detaljplaneremisser, övergripande kostnadsberäkningar och kalkyler, överenskommelser och avtal gällande utbyggnad, finansiering och i vissa fall förvaltning av allmän platsmark i samband med exploatering eller annan om-/nybyggnad i befintlig miljö. Vi arbetar också med att ta fram och samordna strategiska planeringsdokument, initierar mindre ombyggnader eller åtgärder av olika slag utifrån strategier/program (t ex lekplatser, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsanpassningar) samt effektbelysning och spårvägsplanering.

GENOMFÖRANDEAVDELNING

Avdelningens huvudverksamhet är att driva gatukontorets ombyggnads- och nybyggnadsprojekt genom projekterings- och entreprenadfasen men även ansvara för utbyggnaden av allmän platsmark i exploateringar på kommunal mark. Arbetar med upphandlingar för hela gatukontorets räkning och är ombud för ombyggnads- och nybyggnadsprojekt.

Avdelningschef är Ingrid Persson Westberg.

 • Projekteringsenheten
  Tf enhetschef är Anna Modig.

Fungerar som gatukontorets in house-konsult gällande
projekteringsuppdrag. Arbetar främst med detaljprojektering i projekt
från färdig förstudie eller detaljplan, till att ett komplett
förfrågningsunderlag är upprättat.

 • Upphandlingsenheten
  Enhetschef Kenneth Erlandsson.

Ansvarar för upphandlingar inom ramen för Lagen om Offentlig upphandling, LOU, Malmö stads upphandlingspolicy med dess riktlinjer och gatukontorets attestreglemente. Upphandlingen resulterar i ett kontrakt med leverantör, oftast en teknisk konsult eller en
anläggningsentreprenör. Efter avslutad upphandling tar ett ombud över
rollen som ansvarig för det som upphandlats och ingår i kontraktet.
Ombudet ansvarar för uppföljning av konsult- eller entreprenadkontraktet och ser till att gatukontoret får det som beställts.

 • Projektenhet A, B och C

Enhetschef för projektenhet A är Peter Gustafsson.
Enhetschef är projektenhet B är Anna Modig.
Enhetschef för projektenhet C är Stina Räftegård.

Vi som arbetar här har till uppgift att genomföra de projekt som
gatukontoret ansvarar för, och för utbyggnaden av allmän platsmark i
exploateringsprojekt på kommunal mark. I huvudsak innebär det att
ansvara för projektet från detaljprojektering till slutbesiktning. Arbetet följer gatukontorets projektmetodik eftersom vi oftast arbetar i projektform.

FÖRVALTAAVDELNING

Ansvarar för skötseln av den allmänna platsmarken i Malmö och för drift och underhåll av det offentliga rummet.

Avdelningschef är Tobias Nilsson.

 • Enheten för drift- och underhållsutveckling
  Enhetschef är Marie Persson.

Här arbetar vi med utveckling och förbättring av arbetsmetoder,
material, och teknik för en effektiv och miljövänlig förvaltning av
trafik, gata och park. Det gör vi genom långsiktig underhållsplanering,
genom planer, program och strategier. Vi tittar på olika
forskningsresultat, utredningar och arbetar strategiskt med trädfrågor.
Ansvaret för stadens vinterväghållning ligger också hos oss. Vi är även
remissinstans.

 • Park- och gatumiljöenheten
  Enhetschef är Lars Johansson.

Vi förvaltar gator, parker, torg, stränder och trafikanordningar. Vi ansvarar även för stadens renhållning, underhållsbeläggningar och ser till att drift- och underhållsaspekten tillgodoses för ny- och ombyggnader i staden.

 • Enheten teknik och konstruktioner
  Enhetschef är Peter Nilsson.

Vi har ansvaret för förvaltning av broar, kajer, glaciser, byggnader som offentliga toaletter, kommunens terminalbyggnader, kiosker och värn, sjukstugorna på Malmös stränder. Offentlig belysning och uthyrning av el på t ex stadens torg i samband med olika arrangemang, trafiksignaler, VMS-skyltar, cykelbarometrar och cykelpumpar, tillhör också vårt ansvar. Vi förvaltar stationerna Hyllie, Triangeln och Svågertorp och cykelgaragen vid Malmö C, Hyllie och Triangeln.  

STADSLIVSAVDELNING

Avdelningen har i uppdrag att fylla Malmös offentliga rum med liv.

Avdelningschef är Martin Lundin.

 • Enheten för stadslivsutveckling
  Enhetschef är Martin Lundin.

Vårt uppdrag är att identifiera relevanta områden som är i behov av gruppering och/eller utveckling när det gäller hur stadens offentliga
rum används. Vi arbetar med att ta fram arbetsmetoder och stödsystem,
som i sin tur kan användas i vår befintliga verksamhet. För närvarande
arbetar vi med systematiskt säkerhetsarbete, extern finansiering och
samarbeten, donationer samt evenemangslots.    

 • Dialogenheten
  Tf enhetschef är Linda Medberg.

Här arbetar vi för att få fler av dem som bor, vistas och verkar i Malmö, att välja hållbara och säkra resor och transporter. Vi skapar möjlighet för flickor och pojkar,  kvinnor och män att kunna påverka och vara delaktiga i hur vår stad planeras, byggs, sköts och används.  Vi ansvarar för gatukontorets arbete med mobility management, kundservice, medborgardelaktighet och mjuka åtgärder för trafiksäkert beteende.

 • Enheten besöksanläggningar
  Enhetschef är Caroline Lundholm.

Arbetar med att utveckla och aktivera gatukontorets besöksanläggningar, t.ex. Folkets park, Slottsträdgården, utegymmen och kalkbrottet. Vi
arbetar både med arrangemang och punktinsatser, strategisk utveckling av anläggningarna så att de fungerar att använda året runt och ser till att
de är tillgängliga för allmänheten.

 • Arrangemangsenheten
  Enhetschef är Erland Weerasinghe.

Vi arbetar med arrangemang i första hand på torg och i parker.
Arrangemangen är gratis att besöka. Vi gör egna arrangemang som
Malmöfestivalen, Malmö Garden Show och Barnens trädgård. Är stöd till externa arrangemang som t ex Eurovision Song Contest, Nordiskt Forum och brukshunds SM. En del av arbetsuppgifterna är att ta hand om logistik, CAD-ritningar, upphandlingsunderlag, bokning av musik och kulturinnehåll och projektledning. Invigningar av många av stadens  attraktioner planeras och genomförs av oss.

 • Upplåtelseenheten
  Enhetschef är Annika Larsson.

Vi arbetar med parkeringsplatser på allmän plats, dvs att vi sköter  övervakning, biljettmaskiner och har hand om fordonsflyttning.
Vi handlägger ärenden som gäller polistillstånd för t ex uteserveringar, reklam, reklamevent, kiosker, arrangemang och loppis. Man kan säga att vi sätter villkoren för den som använder allmän plats. Enheten arbetar också med olika avtal; markavtal, uthyrning av lokaler, båtplatser torgavtal och ledningar i mark. Vi handlägger även grävningstillstånd och trafikanordningsplaner.

 • Trafikregleringsenheten
  Enhetschef är Joakim Florén.

Vi arbetar med trafikreglerings- och myndighetsupp­gifter och tar fram
övergripande riktlinjer och program för Malmö stad i dessa frågor. Vi har ansvar för beslutande och àjourhållning av kommunens lokala
trafikföreskrifter. Vi handlägger också olika typer av tillstånd och
dispenser, t ex parkeringstillstånd för rörelsehindrade och boendeparkering samt dispenser för tunga, långa och breda transporter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-15 10:13