Stadsarkitektavdelning

Bygglovenheter
Tre enheter ansvarar för handläggande av bygglov i överensstämmelse med gällande lagar och framtagna översikts- och detaljplaner. Bygglovsenheterna har olika specialinriktningar med bemanning som svarar upp mot det uppdrag som ligger på varje enhet. De är sammansatta av olika yrkeskompetenser som kompletterar varandra och borgar för en bred professionell bedömning av alla typer av ärenden. Handläggarna har ett serviceinriktat uppdrag och svarar för expertrådgivning och information inom området. I bygglovshandläggarnas uppgifter ingår även att delta med sin specialistkompetens och erfarenhet i detaljplaneprocessen.

Kunddisk
I kunddisken svarar man för receptionsuppgifter såsom telefon- och besöksservice men också posthantering. Dessutom ges här information och rådgivning i konkreta ärenden och information om kontorets och tekniska rotelns verksamheter. I kunddisken sker även registrering av bygglovsärende efter ankomstkontroll.

Senast ändrad: 2014-12-02 12:54