Revisionsplan 2018

I den årliga revisionsplanen fastställer revisorerna omfattningen och inriktningen av granskningsinsatserna.

Prioriteringen görs utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. I analysen av väsentlighet värderas de konsekvenser som kan uppstå för kommunen eller enskilda kommunmedlemmar vid fel eller misskötsel. Det kan vara ekonomiska, verksamhetsmässiga eller förtroenderelatJaerade konsekvenser. I riskanalysen värderas sannolikheten för att olika grader av fel eller misskötsel skall uppstå. Analysen görs för såväl kommunen (koncernen) i sin helhet som för de olika nämnderna.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-26 14:34