Malmö stads bolagsverksamhet

Malmö stad äger helt eller delvis ett antal bolag samt är medlem i kommunalförbundet.

Kommuner får driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och
går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt
medborgare i kommunen. Malmö Stadshus AB är holding-/moderbolag för de helägda kommunala bolagen. 

Bolagsordningarna och ägardirektiven för respektive bolag finns på denna sidan.


Malmö Stadshus AB:s helägda bolag

Malmö stads delägda bolag

Kommunalförbund

Senast ändrad: 2019-03-07 14:16