Så kan du överklaga beslut

Här får du veta hur det fungerar med överklagande av beslut genom laglighetsprövning.

Om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas, så kan du överklaga beslutet genom så kallad laglighetsprövning (eller kommunalbesvär som det tidigare benämndes).

Vem får överklaga?

Du måste vara folkbokförd i Malmö kommun eller äga fast egendom i kommunen för att få överklaga. Du behöver inte vara personligen berörd av beslutet.

Vilka beslut får överklagas?

  • beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund
  • beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv

Hur överklagas besluten?

När protokollet över beslutet är justerat och anslag om justering tillkännagetts på kommunens anslagstavla kan du överklaga det. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet räknat från den dag då anslaget tillkännagavs. I varje protokoll står det när anslaget tillkännagavs på anslagstavlan.

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges till eller skickas in till Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö.

Domstolens prövning

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som du har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Domstolen kan endast bifalla ditt överklagande eller upphäva beslutet och får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

Ett överklagat beslut ska upphävas, om

  1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Senast ändrad: 2017-12-22 08:50