Vad betyder orden?

Vid kommunfullmäktiges sammanträde och andra möten och sammanhang i kommunen används en del ord som kan vara svåra att förstå. Här får du veta vad de betyder.

En allmän handling är en handling (brev, e-post, fax, protokoll, beslut, filmer och bilder med mera) som har kommit in till kommunen eller som kommunen själv har tagit fram. I de allmänna handlingarna kan det finnas både offentliga (tillgänglig för alla) och sekretessbelagda uppgifter. I de allmänna handlingar har du rätt att ta del av de offentliga uppgifterna.

Tillbaka

Att bereda ett ärende innebär att kommunen tar fram faktaunderlag som politikerna sedan beslutar om. Kommunala nämnder som har ett särskilt intresse i ärendet ska yttra sig. Kommunstyrelsen bereder ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.

Tillbaka

Bordläggning innebär att fullmäktige och nämnder skjuter upp ett beslut till nästa sammanträde. Under tiden får det inte göras någon ytterligare beredning av ärendet.

Tillbaka

Föredragningslistan är sammanträdets dagordning. Här finns alla de ärenden som ska behandlas på mötet. Handlingarna till sammanträdet innehåller underlag som behövs för besluten.

Tillbaka

Rätten för kommunfullmäktiges ledamöter att ställa interpellationer och frågor är viktig från demokratisk utgångspunkt. Interpellationerna bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen. Frågorna är avsedda att ställas för att inhämta sakupplysningar. Ämnet ska vara ett sådant som får behandlas av kommunfullmäktige.

Tillbaka

Ett protokoll ska justeras. Det innebär att två ledamöter kontrollerar och intygar att det färdiga protokollet korrekt återger det som sammanträdet handlade om.

Tillbaka

Jäv. En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. Med handläggning menas såväl överläggning som beslut. Observera att de här reglerna för jäv gäller specifikt för kommunfullmäktige.

Tillbaka

Kungörelse. Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med kommunfullmäktige. I kungörelsen ska det stå tid, plats och de ärenden som ska behandlas. Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdet.

Tillbaka

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en ledamot. En motion kan bara lämnas av ledamöter i fullmäktige. Ett ja till motionen betyder att kommunen ska göra så som motionären föreslår. En motion måste alltid beredas innan den kommer upp för beslut.

Tillbaka

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda.  Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor när det förekommer känsliga uppgifter i kommunens allmänna handlingar. Sekretessbelagda uppgifter finns till exempel inom socialtjänsten och vård och omsorg.

Tillbaka

Offentlighetsprincipen innebär att alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos kommunen och andra myndigheter. Offentlighetsprincipen ger dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen.

Tillbaka

Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor från att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Tillbaka

Proposition är ett annat ord för förslag. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra. Det finns en propositionsordning som styr hur detta går till.

Tillbaka

En reservation innebär att en ledamot anmäler att han eller hon är mot ett beslut som fattats. En reservation kan lämnas antingen skriftligen eller muntligen och tas med i protokollet.

Tillbaka

Votering innebär att ledamöter röstar om ett visst förslag. Ledamöterna kan rösta "ja" eller "nej". De kan också avstå från att rösta.

Tillbaka

Återremiss innebär att fullmäktige eller nämnden skickar tillbaka ärendet för ny beredning. Ärendet ska då utredas ytterligare innan ett nytt förslag kommer tillbaka för beslut.

Tillbaka

Du som medborgare har rätt att överklaga de beslut som kommunen fattar. Detta kallas besvärsrätt. De flesta besluten överklagas till förvaltningsrätten.

Tillbaka

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-12-02 10:06