Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en relativt ny samverkansmodell för offentlig sektor och idéburen sektor. Här får du veta mera om hur det fungerar.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett alternativ när offentlig upphandling eller projekt- och föreningsbidrag inte fyller sitt syfte. IOP ger en möjlighet för det civila samhället att utifrån mer jämlika villkor aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen.

Långsiktiga förutsättningar och fler i arbete

Syftet med IOP-avtalen är att de, förutom att få fler malmöbor i arbete, ska skapa långsiktiga förutsättningar för de berörda föreningarna, komplettera stadens arbetsmarknadsinsatser och skapa ett kollegialt utbyte mellan dessa och föreningarna.

Kriterier för IOP

För att ett IOP ska vara möjligt måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

  • initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse om IOP bör komma från det civila samhället
  • den verksamhet som avses ska ske på initiativ av föreningen (och inte i form av beställning från kommunen)
  • den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet får inte konkurrera med annan likartad verksamhet på en befintlig marknad
  • den verksamhet som avses kan anses som bidragande till den allmänna samhällsnyttan

IOP-avtal 2017

I juni 2017 tecknades ett Idéburet offentligt partnerskap mellan sex organisationer och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Överenskommelsen och underavtalens övergripande syfte och mål är att långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet genom samverkan kring uppsökande verksamhet och minska antalet UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) i Malmö och antalet UVAS i okänd aktivitet i synnerhet.

FC Rosengård
Hassela Helpline
Malmö Fotbollförening
Stiftelsen Fryshuset
Stiftelsen Uppstart Malmö
Supporterhuset

IOP-avtal 2015

Malmö stad tecknade under 2015 överenskommelser i form av idéburet offentligt partnerskap med sex föreningar i Malmö. Mer om detta hittar du nedan.

24/8 2015 undertecknades de unika IOP-avtalen av representanter för Malmö stad, MFF Karriärakademi, Boost by FC Rosengård, Yalla trappan, Hassela Helpline och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö.

Boost by FC Rosengård

Får genom ett IOP med Malmö stad möjlighet att delge de unga kvinnor och män i ålder 16-29 år som tidigare genomgått Boost by FC Rosengårds II:s insatser men som fortfarande befinner sig i arbetslöshet, ytterligare insatser för att öka deras chanser till självförsörjning.

Malmö Fotbollförening MFF

Bedriver i dag Karriärakademin, en matchningsverksamhet som vänder sig till unga Malmöbor i åldern 16-29 som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden för att de saknar utbildning, arbetslivserfarenhet eller nätverk. Verksamheten drivs tillsammans med samarbetsföretag JobbMalmö och Arbetsförmedlingen.

Hassela Helpline

Föreningens två verksamheter Hassela Movement och Hassela Empowerment utbildar unga arbetslösa Malmöbor i åldern 15-24 till barn- och ungdomscoacher. Målsättningen är att 80 procent av de som gått hela utbildningen ska erbjudas ett arbete.

Yalla Trappan

Vänder sig till arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund. Målsättningen med verksamheten är att 80 procent av deltagarna i deras sexmånadersprogram är redo att gå vidare med arbete eller utbildning.

Internationella Kvinnoföreningen

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö driver verksamheten Carpe Sophia. Syftet med partnerskapet är att delge arbetslösa kvinnor i Malmö arbetsmarknadsinsatser som leder till självförsörjning. Målgruppen är arbetslösa kvinnor i åldern 20-50 år med utländsk bakgrund.

Röda Korset

Syftet med partnerskapet är att erbjuda kvinnor och män vid PTSD-center i Malmö tillgång till specialiserad vård och andra insatser. Verksamheten förbättrar förutsättningarna för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden och blir självförsörjande.

Senast ändrad: 2017-09-14 16:35