Bostadsbrist och hemlöshet

Bostadsbristen är den största anledningen till att en del av Malmös invånare är hemlösa. Malmö stad gör insatser för fler bostäder och mot hemlöshet på olika nivåer och i olika verksamheter.

Oavsett tillgången på bostäder har en kommun ansvar för den som vistas inom kommungränsen. Olika verksamheter inom Malmö stad bedriver därför ett omfattande arbete för att förebygga hemlöshet, för att hjälpa de som är hemlösa och för att det ska bli fler bostäder.

Barn

Bostäder

Strukturell och social hemlöshet

Förebygga hemlöshet

Är du eller riskerar du att bli hemlös?

Barn

Det senaste året har vi sett en stor ökning av hemlösa barn. Det här ser vi allvarligt på men vill samtidigt påpeka att vara hemlös inte betyder att personen lever på gatan. Vi prioriterar barn och arbetar för långsiktiga och hållbara lösningar, i väntan på dessa ser hemlösa barns bostadssituation ut så här.

Den största delen bor tillsammans med vårdnadshavare på hotell eller i hotelliknande boenden, vandrarhem, Bed and Breakfast eller i lägenheter som Malmö stad hyr på dygnsbasis.

Många bor i privat eller frivilligorganisations regi medan andra barn bor i dygnsboende.

En del hamnar i kommunens akutboenden medan några lever med sina föräldrar som tillfälligt inneboende eller i andrahandslösningar under en period som understiger 3 månader.

En av orsakerna till ökningen är att vi under de senaste åren har tagit emot människor och familjer från länder med krig och oroligheter där vårdnadshavarna ännu inte har etablerat sig på bostads- eller arbetsmarknaden. Malmö stad, tillsammans med andra aktörer, arbetar för att barnen ska ges samma möjligheter som de med fast adress. 

Bostäder

Det byggs för lite bostäder för att motsvara Malmös stora befolkningsökning. Särskilt svår är bostadssituationen för våra unga invånare. Tillsammans med byggföretag, fastighetsägare och andra arbetar staden för att bostadsbyggandet ska öka.

Läs mer om Malmö stads arbete med bostadsförsörjning här.

Strukturell och social hemlöshet

Orsaken till hemlöshet varierar. Det finns de som saknar egen bostad därför att de inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden, den hemlösheten kallas strukturell. Den kan t ex bero på skilsmässor, unga vuxna som vill flytta hemifrån men inte har möjlighet, betalningsanmärkningar eller skulder som gör att man inte får ett hyreskontrakt. I Malmö är det nästan bara MKB som godkänner försörjningsstöd som inkomst för nya hyresgäster - trots att bostadskostnader ingår i försörjningsstödet.

Det finns också hemlösa som har sociala problem i form av missbruk och/eller psykisk ohälsa, den så kallade sociala hemlösheten. Personer i social hemlöshet behöver oftast någon form av stöd för att klara av sitt boende.

Förebygga hemlöshet

Det absolut viktigaste i det förebyggande arbetet är att förhindra vräkning av den som har en egen bostad. Ibland räcker kontakten med Budget- och hyresrådgivningen, men ibland behövs mer omfattande insatser från socialtjänsten. Samarbetet med kronofogdemyndigheten är också viktigt, både för att förhindra avhysningar och för att se till att de sker på ett så bra sätt som möjligt för den/de som är berörda.

Alla som riskerar att avhysas kontaktas av individ- och familjeomsorgen, antingen genom brev eller hembesök. Information lämnas om vilken hjälp och vilket stöd Malmö stad kan erbjuda.

Hushåll med barn och äldre är särskilt prioriterade i det förebyggande arbetet.

Under 2018 utökar vi verksamheten kring bostadsrådgivning och utökar verksamheten Bostad först med fler lägenheter. Bostad först är Malmö stads individuellt anpassade stöd för långvarigt hemlösa med målet att deltagaren efter 1–2 år ska kunna ta över sitt hyreskontrakt.

Malmö stad har också sett över verksamheten och optimerat organisationen kring så kallade genomgångslägenheter. Under 2018 inrättar vi en bokningscentral som kommer att öka tillgängligheten av dessa lägenheter. Det kommer att göra vårt stöd och service mer effektiv och fler kommer att få tillfälliga lösningar snabbare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-10 11:05