Äldreomsorg

Här får du veta mera om utvecklingsarbete inom äldreomsorgen.

FoU-trainee

Anställda inom Malmö stad får möjlighet att med handledning av forskare på FoU Malmö göra litteraturstudier inom ett för den enskilde och arbetsplatsen intressant ämnesområde.

Kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Malmö stad satsar på kompetenshöjande insatser och ger bland annat utbildning i handledning, läsombud, vårdguider, ledarskapsutveckling och jämställdhet.

Lärande på arbetsplatsen

Lärande på arbetsplats (LPA) är en utbildningsmetod, som syftar till att ge medarbetaren på en arbetsplats gymnasiekompetens i karaktärsämnen.

Studiecirklar palliativ vård

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform för att utveckla utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg.

Avslutade projekt

Äldres boendemiljö

En boendestudie kring äldres förväntningar på och upplevelser av att bo på seniorboende respektive särskilt boende. En del av seniorboendet på Mellanhedsgatan 26 a är integrerat i samma byggnad som Gyllebogården, som är ett vårdboende.  Studien ska ge kunskap om hur de boende upplever sin boendemiljö - vad är de nöjda med och vad behöver förbättras.

Helhetssyn inom hemtjänsten

Projektet syftar till att ta fram en Malmömodell för hemtjänsten. Målsättningen är att öka brukarnas inflytande över sin vardag samt att ge vårdpersonalen större ansvar över sin arbetsdag. FoU Malmö ingår i styrgruppen samt kommer att följa processen och vara delaktiga i en utvärdering.

Guldstunder i de äldres vardag 

Projektet Guldstunder i de äldres vardag syftar till att utveckla och höja kvaliteten på det sociala innehållet för den äldre medborgaren på vårdboende. I två delstudier har processen följts. Dels har ett vårdboende följts och dels har en kartläggning över kontaktpersoners uppfattningar om deltagande i projektet gjorts. Resultatet kommer att presenteras i en rapport.

Kompetensstegen

Kompetensstegen var en nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Kompetensstegen avslutades 2008 och fokuserade på följande områden:

  • rehabilitering
  • demensvård
  • vård i livets slutskede
  • hälsofrämjande insatser
  • professionellt medarbetarskap

Malmö stad har idag ungefär 70 interna utbildare som finns kvar i organisationen och majoriteten vill fortsätta att arbeta med kompetensutveckling. Det finns idag nätverk för palliativ ombud, för läsombud, för handledare och för taktil stimulering.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-20 12:41