FoU-rapporter

FoU-rapporter är Malmö stads rapportserie med krav på hög vetenskaplig kvalitet. Ladda ned och läs!

Publikationerna kvalitetsgranskas i seminarieform med experter antingen från Malmö stad eller inbjudna forskare från universitet och högskolor. Den senaste publicerade skriften presenteras överst.

Uppföljning av implementering av Malmö stads rutiner för handläggning, dokumentation och uppföljning av ärenden som gäller missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Hajny, M. (2015:1)

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar – en litteraturöversikt. Fäldth, F. och Krantz, O. (2014:1)

I transit – ensamkommande barn berättar. Malmsten, J. (2012:1)

Att dra gränser — Upplevs etnicitet vara viktigt i arbetet med missbruk och beroende?. Nordling, V. (2011:2).

Utvärdering av Malmös MI-satsning — en implementeringsstudie inom missbruks och beroendevården. Laanemets, L & Sjölander J. (2011:1)

FoU Malmö 10 år. Forskning och utveckling inom välfärdsområdet.Jubileumsskrift. Red. Malmsten, J & Pfannenstill, A. (2010)

Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård
Jenny Malmsten (red.) (FoU-rapport 2010:2)

Att organisera eftervård– Lärdomar från Eftervårdsprojektet i Malmö
Nordling, V. (FoU-rapport 2010:1)

Vikten av mat i hemtjänsten. Stefanovic Andersson, K., Brandt, E., Lindberg, B., Wester, T. och Lintrup, M. (2008:3)

Är hemtjänsten en rosengård? — en intervjustudie om den upplevda kvaliteten inom hemtjänsten. Hansen, L (2008:2)

Havsuttern - ett seniorboende för trygghet och gemenskap
Ekvall, G. (2008:1)

Drömmen om dagcentralen
Omsorgsformer och språk bland utlandsfödda äldre i Malmö.
Magnusson, F., Löfgren, T., Hjelm, K. (2007:2)

Gör vi vad vi vet? Vet vi vad vi gör?
En litteraturstudie om fallskador bland äldre i eget boende,
Hansen, L. (2007:1)

Gång med framgång. Att förebygga fallskador bland äldre i Malmö
Rogowski P. (2005:3)

Utan hiss - mera hemtjänst?
Om sambandet mellan äldre malmöbors nyttjande av hemtjänst och tillgänglighet i boendet,
Ekvall, G. (2005:2)

"Jag förstår inte vad dom säger."
Äldre invandrare i Malmö berättar om vård och omsorg,
Linné, S. (2005:1)

Mellan balans och gränsdragning.
Äldreomsorgspersonal resonerar om etniska relationer.
Lill, L. (2004:3)

Kost- och nutritionsrutiner inom äldreomsorgen i Malmö
Persson, M., Stefanovic-Andersson, K., Ulander, K. (2004:2)

Föreningsaktiviteter för äldre invandrare i Malmö
Johansson, C. (2004:1)

Särskilda team i hemtjänsten - Bättre än vanlig hemtjänst?
Åhsberg, E., Ingvad, B., Elmståhl, S., Ohlsson, A. (2003:5)

Kulturanpassad vård i livets slutskede
Gebru, K. (2003:4)

Rutiner vid medicinsk behovsbedömning
Kartläggning av distriktssjuksköterskornas erfarenheter i Malmö stads hemsjukvård.
Wallenstein Axelsson, M. (2003:3)

Äldre malmöbors upplevelse av vårdkedjan
från slutenvård till vård- och omsorg i hemmet.
Ekvall, G. (2003:2)

Tydlighet i biståndsbeslut
En granskning av beslut om hjälp i hemmet för äldre i Malmö
Halonen, J. (2003:1)

Anhörigas behov av stöd när de vårdar en äldre närstående i hemmet
Stoltz, P., Nilsson, R. & Willman, A. (2001:7)

Vården kring äldre människor i livets slut
Uppfattningar hos personal i en stadsdel i Malmö.
Guedj, G. (2001:6)

Beslut och rutiner för palliativ vård
Gladoic Kostevski, D. (2001:5)

Äldres smärta och ångest vid livets slut
Hanner, S. (2001:4)

Om samverkan kring äldre malmöbor vid livets slut
Ekvall, G. (2001:3)

Sjukvård och omsorg under sista levnadsåret
En  registerstudie av utvecklingen i Malmö under 1990-talet.
Östman, O. & Elmståhl, S. (2001:2)

Vård och omsorg samt sjukvård det sista levnadsåret
Nilsson, R. (2001:1)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-07-03 09:41