برای کسانی که یک حادثه جدی همرایشان رخ داده است

اکثریت افراد کدام وقت در زندگی شان در یک اوضاع بحرانی قرار میگیرند. اینکه افراد در جریان یک بحران چگونه عکس العمل نشان میدهند و اینکه این حالت چقدر طول میکشد از یک فرد تا فرد دیگر فرق دارد. تجاربی که شما در زندگی خود بدست آورده اید، در احساس و از عهده برآمدن مشکلات زندگی تان نقش دارد. بحران، یک عکس العمل عادی در مقابل یک اوضاع سخت، می باشد. این مهم است که به یاد آورد که هیچ کدام عکس العمل صحیح یا غلط وجود ندارد، ما انسانها، همه گوناگون هستیم. شما تنها نیستید و کمکی که میتوان آنرا بدست آورد وجود دارد.

اگر موضوع عاجل باشد

در حالات عاجل، اگر حالت تان آنقدر وخیم است که نمیتوانید تحمل کنید، یا اگر فکرهای خودکشی دارید یا پلان خود کشی دارید، به تیلفون ۱۱۲ زنگ بزنید. عین موضوع در صورتی که کدام فرد نزدیک به شما در حالتی باشد که میتواند به خود یا دیگران صدمه برساند، نیز اعتبار دارد.

prs