Olycksfallsförsäkring för barn och unga

Malmö stad försäkrar alla barn, ungdomar och vuxna som deltar i en av kommunal anordnad aktivitet.

Försäkringen gäller för olycksskada enligt följande:

Försäkrade under verksamhetstid

 • Personer i familje-, ungdomshem och kontaktfamilj
 • Deltagare i kommunens gruppboende enligt LSS
 • Elever i förskoleklass, grund-, gymnasie-, och särskolor samt fritidshem
 • Elever i kulturskola
 • Barn på feriehem och läger
 • Barn vid kommunala förskolor, familjedaghem och öppna förskolor
 • Barn och ungdomar 0-21 år under vård eller tillsyn
 • Studerande vid gymnasial vuxenutbildning inklusive påbyggnadsutbildningar, grundläggande vuxenutbildningar, särvux och SFI
 • Deltagare i aktiviteter anordnade av Malmö Fritid
 • Arbetslösa i praktikprojekt
 • Flyktingar och invandrare under deltagande i praktik
 • Frivilligorganisationer under övning och/eller i krissituationer
 • Övriga deltagare i aktiviteter som anordnas av Malmö stad eller som Malmö stad är ansvarig för enligt avtal.

Tänk på vid olycksfall:

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
 • Spara alla originalkvitton.
 • Finns behov av taxi till och från skola p.g.a. olycksfall ska det styrkas med intyg från behandlande läkare. I intyget ska det även framgå under vilken tid taxi krävs. Försäkringsbolaget Protector ska kontaktas och godkänna taxikostnader innan resorna beställs. Skicka intyget via Protectors hemsida eller skador@protectorforsakring.se.  

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-19 15:02