Föreningsstöd Nivå 1

För att vara en registrerad förening Nivå 1 hos fritidsförvaltningen ska nedanstående villkor, förutom Allmänna bestämmelser, alltid uppfyllas.

Allmänna villkor är att föreningen ska:

 • vara öppen för alla.
 • ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati samt att arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.
 • ha sitt säte i Malmö och bedriva allmännyttig, ideell föreningsverksamhet större delen av året.
 • ha antagna stadgar på årsmöte.
 • ha valt styrelse och revisor enligt stadgarna.
 • ta ut medlemsavgifter enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser.
 • bedriva verksamhet i godkända lokaler. En godkänd lokal ska ha bygglov för verksamheten och vara brandsynad.
 • Den ekonomiska redovisningen ska ge en tydlig bild av föreningens ekonomiska situation och vara gjord enligt god redovisningssed.
 • Föreningen ska i resultat- och balansräkningen tydligt skilja på vad som är medlemsavgift och vad som är terminsavgifter eller liknande.

Villkor för att vara registrerad på Nivå 1:

 • Föreningen ska ha minst 5 medlemmar enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser.
 • Föreningen ska varje år skicka in föreningsrapport i det digitala systemet senast den 1 mars för föreningar med kalenderår, alternativt 1 september om föreningen har brutet räkenskapsår.
 • Föreningen ska varje år skicka in justerat årsmötes­protokoll där det framgår att revisionsberättelse och resultat- och balansräkning är godkända, och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
 • Årsmötesprotokoll ska lämnas in senast 30 dagar efter årsmötet.

Som registrerad förening på Nivå 1 tar ni del av:

 • Informationsutskick.
 • Fritidsförvaltningens utbildningar, gratis.
 • Lägre priser vid bokning av idrotts­anläggningar. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-02 13:37