Föreningsstöd nivå 2

För att vara en registrerad förening Nivå 2 hos fritidsförvaltningen ska nedanstående villkor, förutom Allmänna bestämmelser, alltid uppfyllas.

Allmänna villkor är att föreningen ska:

 • vara öppen för alla.
 • ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati samt att arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.
 • ha sitt säte i Malmö och bedriva allmännyttig, ideell föreningsverksamhet större delen av året.
 • ha antagna stadgar på årsmöte.
 • ha valt styrelse och revisor enligt stadgarna.
 • ta ut medlemsavgifter enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser.
  bedriva verksamhet i godkända lokaler. En godkänd lokal ska ha bygglov för verksamheten och vara brandsynad.
 • Den ekonomiska redovisningen ska ge en tydlig bild av föreningens ekonomiska situation och vara gjord enligt god redovisningssed.
 • Föreningen ska i resultat- och balansräkningen tydligt skilja på vad som är medlemsavgift och vad som är terminsavgifter eller liknande.

Villkor för att vara registrerad på Nivå 2:

 • Föreningen ska ha minst 25 medlemmar, enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser.
 • Föreningen ska varje år skicka in föreningsrapport i det digitala systemet.
 • Senast den 1 mars för föreningar med kalenderår och senast den 1 september om föreningen har brutet räkenskapsår.
 • Föreningen ska varje år skicka in justerat årsmötes­protokoll där det framgår att revisionsberättelse och resultat- och balansräkning är godkända, och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
 • Årsmötesprotokoll ska lämnas in senast 30 dagar efter årsmötet.

Som registrerad förening på Nivå 2 tar ni del av:

 • Informationsutskick.
 • Fritidsförvaltningens utbildningar, gratis.
 • Lägre priser vid bokning av idrottsanläggningar.
 • 0-taxa för barn- och ungdomsverksamhet vid bokning av fritidsnämndens idrottsanläggningar.
 • Startbidrag om föreningen har minst 15 medlemmar enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser i åldern 4–25 år, 65 år eller äldre och/eller personer med funktionsvariation.

Bidrag att söka:

 • Arrangemangsbidrag.
 • Bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning.
 • Bidrag för jämställdhet och antidiskriminering.
 • Förskottering av EU-bidrag.
 • Lovbidrag – Kul i Fem, Sommarkul och Höstkul.
 • Projektbidrag föreningsutveckling
 • Spontan i stan-bidrag.
 • Utbildningsbidrag.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-02 13:39