Organisation

Med Organisation menas samarbetsorgan, paraplyorgan och förbund som har till syfte att stödja och samordna föreningars verksamhet, samt fungera som en resurs för sina medlemsföreningar. Allmänna bestämmelser ska alltid uppfyllas. För att vara en registrerad Organisation hos fritidsförvaltningen ska nedanstående villkor uppfyllas.

Allmänna villkor är att organisationen ska:

 • vara öppen för alla.
 • ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
  vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati samt att arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.
 • ha sitt säte i Malmö och bedriva allmännyttig, ideell föreningsverksamhet större delen av året.
 • ha antagna stadgar på årsmöte.
 • ha valt styrelse och revisor enligt stadgarna.
 • ta ut medlemsavgifter enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser.
 • bedriva verksamhet i godkända lokaler. En godkänd lokal ska ha bygglov för verksamheten och vara brandsynad.
 • Den ekonomiska redovisningen ska ge en tydlig bild av organisationens ekonomiska situation och vara gjord enligt god redovisningssed.
 • Organisationen ska i resultat- och balansräkningen tydligt skilja på vad som är medlemsavgift och vad som är terminsavgifter eller liknande.

Villkor för att vara registrerad som Organisation:

 • Organisationen ska ha minst två hos fritidsförvaltningen registrerade föreningar med sammanlagt minst 50 medlemmar enligt punkt 3 i Allmänna bestämmelser.
 • Organisationen ska varje år skicka in organisations­rapport i det digitala systemet, senast den 1 mars för organisationer med kalenderår, alternativt 1 september om organisationen har brutet räkenskapsår.
 • Organisationen ska varje år skicka in en definitiv resultat- och balansräkning samt justerat årsmötesprotokoll. I årsmötesprotokollet ska det framgå att revisionsberättelsen är godkänd, och att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
 • Årsmötesprotokollet och resultat- och balansräkningen ska lämnas in senast 30 dagar efter årsmötet.

Som registrerad Organisation tar ni del av:

 • Informationsutskick.
 • Fritidsförvaltningens utbildningar, gratis.
 • Lägre priser vid bokning av fritidsnämndens idrotts­anläggningar.

Bidrag att söka:

 • Arrangemangsbidrag.
 • Bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning.
 • Förskottering av EU-bidrag.
 • Grundbidrag – konsulent.
 • Projektbidrag föreningsutveckling.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-02 13:42