Ordlista

Här har vi samlat begrepp som kan vara bra att kunna innan ni ansöker om registrering.

0-taxa

De föreningar som är registrerade på nivå 2, nivå 3 eller som organisation med verksamhet för barn och unga kan boka och använda en stor del av fritidsförvaltningens anläggningar och planer utan kostnad. Läs om vilka anläggningar som ligger under 0-taxa i Prislistan 2016 (pdf, 14.8 MB).

Aktiv medlem

Medlem som regelbundet deltar i aktiviteter föreningen anordnar och kan visa detta skriftligt.

Aktivitet

Vad föreningen utövar. En förening kan ha flera aktiviteter, t.ex. fotboll och bandy. För att få aktivitetsbidrag måste föreningen, utöver att vara registrerad på nivå 3, utöva godkända aktiviteter. Läs mer om detta under Bidragsgrundad aktivitet.

Ansvarsfrihet

Ett beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet innebär att föreningen inte kommer att ställa styrelsen eller någon styrelsemedlem till ansvar för året som gått.

ApN

Systemet där ni ansöker om bidrag och registrerar aktiviteter. Inloggningsuppgifter fås när en fullmakt skickats till föreningsavdelningen. Mer om ApN och fullmakten.

Bidragsgrundad aktivitet

Med bidragsgrundad eller godkänd aktivitet menas ledarledd gruppaktivitet med minst fem medlemmar mellan 4-25 år eller 65 plus, eller tre medlemmar med funktionsnedsättning (ingen åldersgräns). Aktiviteten pågår i minst 60 minuter och är planerad, godkänd och genomförd av föreningen. Mer om bidrag.

Bidragsgrundad deltagare

Person som deltar i föreningens aktiviteter och som utgör basen för hur mycket föreningen får i bidrag. För de flesta bidrag baserat på antalet deltagare krävs att personen är medlem, men det finns undantag inom t.ex. aktivitetsbidraget. Läs mer om bidrag här.

Deltagartillfälle

Medlem i föreningen som är mellan 4-25 år eller 65 plus som är med i en godkänd aktivitet. Personer med funktionsnedsättningar har ingen åldersgräns.

Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de som har rätt att teckna föreningens firma, alltså att företräda föreningen gentemot bank och myndigheter, eller att skriva under avtal. Firman kan tecknas var för sig eller tillsammans. Var för sig innebär att firmatecknarna ensamma får utföra de rättshandlingar som beskrivs ovan, tillsammans innebär att båda firmatecknarna måste skriva på när något beslutas.

Fullmakt

Skickas in av den person eller de personer som är föreningsadministratörer i ApN för att få inloggningsuppgifter. En fullmakt per administratör. Mer om ApN och fullmakten.

Föreningsrapport

Föreningsrapporten redovisar föreningens medlemsstatistik för senast avslutat verksamhetsår, d.v.s. hur många betalande medlemmar som är upptagna i föreningens medlemsförteckning, folkbokförda i Malmö och som regelbundet deltar i föreningens verksamhet och vars deltagande kan bevisas i skrift. Ni redovisar också hur mycket medlemmar betalar i årsavgift.

Föreningsrapporten ska lämnas in en gång per år, senast 1 mars för föreningar med kalenderår och senast 1 september för föreningar med brutet verksamhetsår.

Organisationer skickar också med en bilaga med alla till organisationen anslutna medlemsföreningar. Samma inlämningsdatum som ovan.

Kalenderår/Brutet kalenderår

Med ett kalenderår menas från 1 januari – 31 december. Brutet kalenderår kan börja och starta när som helst. Oavsett period ska dock förenings- eller organisationsrapporten lämnas in senast 1 september för föreningar med brutet kalenderår och 1 mars för föreningar med kalenderår.

Medlem

Fysisk person som regelbundet deltar i föreningens aktiviteter. Folkbordförd i Malmö och betalar en minimiavgift á 40 SEK/år. På medlemsförteckningen ska namn, kontaktuppgifter och personnummer (10 siffror) stå med.

Revisor

Revisorn/revisorerna ska kontrollera styrelsens arbete och bokföring. De ska också kontrollera att styrelsen har gjort det som medlemmarna har bestämt. Får inte sitta i styrelsen.

Revisionsrapport

Beskriver föreningens arbete under året.

Stadgar

Föreningens regler och bestäms av en tillfälligt tillsatt styrelse när föreningen bildas.  Måste vara fastslagna innan registrering hos fritidsförvaltningen. Läs mer i dokumentet: Dags för stadgar.

Styrelse

Består i regel av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter. Ordföranden leder föreningens arbete, sammankallar och leder styrelsens möten. Hur många ledamöter som ska sitta i styrelsen står i föreningens stadgar.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå vilka som ska sitta i styrelsen.

Verksamhet för äldre

En förening som har minst 25 medlemmar över 65 år och som uppfyller övriga krav kan ansöka om att registrera sig på nivå 3. Kan söka aktivitets- och grundbidrag för verksamhet för äldre, lönebidrag, arrangemangsbidrag och jämställdhetsbidrag. Verksamhet för äldre.

Årsmöte

Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till om styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte. Hur ett årsmöte ska gå till ska regleras i stadgarna. Årsmötet ska också välja vilka medlemmar som ska sitta i valberedningen och vem/vilka som utses till att vara revisor. Läs mer i dokumentet: Dags för årsmöte (pdf, 393.9 kB).

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-06 16:18