Om Bulltofta rekreationsområde

Rekreationsområdet är anlagt på det som tidigare var Bulltofta flygplats. Området är lika stort som Slotts-, Kungs- och Pildammsparken tillsammans.

För att omvandla flygplatsens storskaliga och öppna landskap till ett rekreationsområde anlades bland annat två grundvattendammar och en mindre sjö. En befintlig höjdrygg förstärktes och 250.000 halvmeterhöga träd planterades. För att påskynda tillväxten planterades snabbväxande så kallade amträd som pil, poppel, al, björk och lärk för att i kampen om ljuset dra med sig de mer långsamt växande ädellövträden ek, bok, ask och lönn. De flesta amträden gallras efterhand bort så att ädellövträden ska dominera bestånden.

Rikt djur- och växtliv

Bulltofta erbjuder i dag en omväxlande natur med skog, vatten, ängar och kullar med rikt djur- och växtliv. I området häckar 35 fågelarter, mot ca 7-8 arter traditionella parker. Här finns också traditionell park, koloni- och odlingslotter och inte minst rika möjligheter till idrotts- och friluftsaktiviteter.

Bollplaner och raststuga

Flygplatsens gräsfält är nu bollplaner och en cirkusplats som inramas med skogsdungar. Betong- och asfaltytorna är uppbrutna och har blivit underlag till parkeringsplatser, tennisbanor och vägar. Radartornet är raststuga och en annan av flygplatsens byggnader är en del av motionscentret.

Arboretum

Inom rekreationsområdet finns ett arboretum, det vill säga en botanisk park med exotiska träd och buskar. Här kan man se exempel på skogskaraktärer från Nordamerika, Kina, Japan och Syd-europa.


Läs mer om parken

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-22 10:33