Naturreservat

Malmö har två kommunala naturreservat och ett tredje på väg.

Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara värdena i naturen.   

Miljöbalken anger följande skäl till att bilda naturreservat:

  • Bevara biologisk mångfald
  • Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • Tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 

Senast ändrad: 2017-11-29 14:59